Administrație Publică

Hotărârea nr.43 din data de 07.03.2023

martie 10, 2023

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 21315 intabulat în CF 21315/Sinaia, în suprafață de 741 mp și a terenului nr. cad. 21317 intabulat în CF 21317/Sinaia în suprafață de 4300 mp

Având în vedere referatul de aprobare nr. 180 / 13.01.2023  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care se propune acordul favorabil al Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 21315 intabulat în CF 21315/Sinaia, în suprafață de 741 mp și a terenului nr. cad. 21317 intabulat în CF 21317/Sinaia în suprafață de 4300 mp;

 Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 181/ 13.01.2023  prin care supune aprobării Consiliului Local Sinaia cererea nr. 515/06.01.2023 a S.C. INTERNAȚIONAL S.A., prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 21315 intabulat în CF 21315/Sinaia, în suprafață de 741 mp și a terenului nr. cad. 21317 intabulat în CF 21317/Sinaia în suprafață de 4300 mp.;

Având în vedere cererea nr. 515/06.01.2023 a S.C. INTERNAȚIONAL S.A., prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 21315 intabulat în CF 21315/Sinaia, în suprafață de 741 mp și a terenului nr. cad. 21317 intabulat în CF 21317/Sinaia în suprafață de 4300 mp;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism;

În conformitate cu prevederile legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată – a cadastrului și a publicității imobiliare, precum și prevederile Ordinului nr. 700 din 09.07.2014  privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

            În conformitate cu art. 693-702, art. 755-762 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ;

În temeiul prevederilor art. 284, art. 129,  alin. (2), lit. c),  coroborat cu art. 139 alin.(2), lit.g) și art.196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Consiliul Local al Orașului Sinaia își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru alipirea terenului nr. cad. 21315 intabulat în CF 21315/Sinaia, în suprafață de 741 mp și a terenului nr. cad. 21317 intabulat în CF 21317/Sinaia în suprafață de 4300 mp, într-un singur teren nr. cad. 25549 în suprafață de 5041 mp, numai cu respectarea și înscrierea în cartea funciară nou creată CF 25549/Sinaia a următoarelor servituți și drepturi:

  1. Pe terenul nr. cad. 25549 în suprafață de 5041 mp, intabulat în CF 25549/Sinaia, se instituie gratuit servitutea continuă de trecere, reparații și intervenții pentru instalația de transport pe cablu Telegondola 1 (Cota 998 – Cota 1400). Proprietarul imobilului cu nr. cad. 25549 intabulat în CF 25549/Sinaia este obligat să permită gratuit și necondiționat trecerea prin fondul său pentru intervenții și reparații la instalația de transport pe cablu Telegondola 1 (Cota 998 – Cota 1400). Prin acțiunile întreprinse și/sau investițiile realizate pe terenul cu nr. cadastral 25549, Proprietarul imobilului cu nr. cad. 25549 intabulat în CF 25549/Sinaia nu va afecta și nu va îngrădi buna funcționare a instalației de transport pe cablu Telegondola 1 (Cota 998 – Cota 1400).
  2. Pe terenul nr. cad. 25549 în suprafață de 5041 mp, intabulat în CF 25549/Sinaia, se instituie gratuit și necondiționat dreptul de superficie pe o perioadă de 99 ani pentru construcția denumită Stâlp 2 Telegondola 1, conform planului de amplasament și delimitare anexat. La împlinirea termenului acesta poate fi reînnoit conform art. 694 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009. Totodată acest drept de superficie presupune și eventualele modernizări sau extinderi ale construcției denumită Stâlp 2 Telegondola 1, conform planului de amplasament și delimitare anexat.

Art.2. – Prezenta hotărâre își pierde valabilitatea în cazul în care nu se respectă și/sau nu se înscriu servituțile și drepturile menționate la art. 1. în cartea funciară nou creată CF 25549/Sinaia.

Art.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica:

            – Instituției Prefectului jud. Prahova

            – Primarului orașului Sinaia

            – Serviciului Urbanism și Cadastru

            – S.C. International S.A.

            – 1 ex. se va publica pe site-ul propriu

Vezi HCL nr.43 în format pdf AICI

 

Last modified: martie 10, 2023

Comments are closed.