Administrație Publică

Hotărârea nr.46 din data de 07.03.2023

martie 13, 2023

Privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Orașului Sinaia

            Având în vedere Referatul de aprobare  nr.605/02.03.2023, al Primarului orașului Sinaia;

            Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 606/02.03.2023 privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Orașului Sinaia;

            Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

            În baza dispozițiilor:

– Art.129, al.1), art.87, al.5), art.285, art.286, al.4), art.287, lit.b), art.289, art.290, art.354, și art.357 din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

– Art.6 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

– OG nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată pri Legea nr.493/2003, cu modificările și completările ulterioare;

– HG nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

– HG nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale;

– Dispoziția Primarului orașului Sinaia nr.138/30.06.2021 privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Orașului Sinaia, județul Prahova;

În temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, art.129, al.2), lit.c), al.6) și 14), coroborat cu art.136 și art. 196 alin.(1),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R ĂȘ T E:

ART.1. Aprobă efectuarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Orașului Sinaia în trimestrul IV al fiecărui an.

ART.2.  Inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Orașului Sinaia se efectuează de către comisia specială de inventariere constituită prin dispoziție a Primarului Orașului Sinaia, în conformitate cu prevederile legale.

ART.3. Rezultatele inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Orașului Sinaia se vor publica pe pagina de internet a instituției, în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului IV al fiecărui an calendaristic.

ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, Serviciul Buget și Resurse Umane și membrii comisiei speciale de inventariere.

Vezi HCL nr.46 în format pdf AICI

Last modified: martie 13, 2023

Comments are closed.