Administrație Publică

Hotărârea nr.47 din data de 07.03.2023

martie 13, 2023

Privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.12, B-dul Carol I, nr.33

Având în vedere:

Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea nr.609/02.03.2023;

Raportul de specialitate nr.619/02.03.2023 al Biroului Monitorizare și Control, din cadrul Poliției Locale – Primăria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiului  comercial nr.12, situat în Orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.33;

Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu art. 287, lit.b) și art. 332 -348 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.c) coroborat cu art.139, alin.(3), lit.g) și art. 196, alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Nr. crt. Spațiul comercial Suprafață Obiect de activitate Prețul minim de pornire licitație
1 12

(B-dul Carol I, nr.33)

9 mp Comercializare produse de patiserie 200 euro/lună

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R Ă Ș T E :

Art.1.  Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.13, B-dul Carol I, nr.33,după cum urmează:

Art.2. Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea spațiului comercial menționat la art.1, conform anexelor 1 – 7.

Art.3. Prețul minim al închirierii spațiului comercial este de 200 euro/lună.

Art.4. Spațiul comercial se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.5. Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire a acestuia.

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare și Control și Serviciul Buget – Birou Taxe și Impozite.

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.47 în format pdf AICI

Last modified: martie 13, 2023

Comments are closed.