Administrație Publică

Hotărârea nr.49 din data de 07.03.2023

martie 13, 2023

Privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza PT + DE pentru obiectivul  de investiții: „Supraetajare stație de pompare cu spațiu de servicii, loc de repaus și belvedere” în Valea Soarelui

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 3835/08.02.2022;

– Raportul de specialitate nr. 3844/08.02.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DE pentru realizarea obiectivelor de investiții „Supraetajare stație de pompare cu spațiu de servicii, loc de repaus și belvedere” în Valea Soarelui;

– Solicitarea nr.6178 / 07.03.2023 a SC Transport Urban Sinaia SRL, de aprobare a documentațiilor tehnice fază PT+DDE aferente obiectivului de investiții „Supraetajare stație de pompare cu spațiu de servicii, loc de repaus și belvedere” în Valea Soarelui;

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4), lit.d),  coroborat cu  art. 139 alin. (3), lit. e) și  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. –  Se aprobă documentația tehnico-economică faza PT+DE pentru obiectivul de investiții “„Supraetajare stație de pompare cu spațiu de servicii, loc de repaus și belvedere” în Valea Soarelui și Anexa 1 – DEVIZUL GENERAL, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane, Biroul Investiții și Achiziții și Transport Urban Sinaia.

Vezi HCL nr.49 în format pdf AICI

Last modified: martie 13, 2023

Comments are closed.