Administrație Publică

Proces verbal ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 06.02.2023

martie 13, 2023

Încheiat astăzi 06 februarie 2023, orele 16,00 în ședința ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 39/30.01.2023, care s-a desfăşurat în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Sinaia din Bdul. Carol I nr. 47.

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenți 14 consilieri locali  din 17 consilieri aleși. Întârzie dl. cons. Pavel Georgini. Lipsește motivat dl cons. Marcoci Constantin fiind în concediu de odihnă. Dl. Birău Octavian nu a mai participat la lucrările ședinței întrucât prin demisie, și-a pierdut calitatea de membru de partid  USR., conform Deciziei nr.27/21.12.2022 transmisă cu adresa nr. 03/26.01.2023 a USR, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 2094/26.01.2023.

Prezența consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă din partea executivului : dl. viceprimar Gheorghe Bădăran,  dna.Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administratorul public al orașului Sinaia, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane, dna. Cocuta Chiriță, șef Birou impozite si taxe locale,  dna. Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraș Sinaia, dna. Avrămescu Irina, șef Serviciu Politici Publice,  dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu si Protecție Civila, dna. Drăcea Petruța, administrator SC. Sinaia Forever SRL., dna. Șuțu Laura, director Direcția Poliția Locala,  dl. Dumitrache Daniel, inspector Politici Publice și Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Participă la sedintă un număr de 2 cetățeni.

Întrucât dl. Primar Vlad Oprea  lipsește  motivat, dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran   deschide lucrările ședinței și îl invită pe dl. cons. Remus David să preia lucrările ședinței de astăzi.

Dl. cons. Remus David  arată că, pe proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi, sunt înscrise  23 de puncte la care se mai adaugă încă 5 proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi suplimentară.

Președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu ordinea de zi suplimentară,   care se aprobă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 1.  din ordinea de zi –  Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din lunile noiembrie și decembrie 2022.

Întrucât nu sunt intervenții pe marginea acestora, supuse la vot, procesele verbale sunt aprobate în unanimitate.

Urmează pct. 2 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, inițiat de dl.Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  arata că,  astăzi a depus la registratura Primăriei orașului Sinaia,   3 amendamente referitoare la  3 proiecte:

– modernizarea Pieței  Unirii, este un proiect mai vechi care trebuie actualizat după care se va  veni în Consiliul local pentru aprobarea indicatorilor urmând apoi finanțarea. Anterior, finanțarea a fost aprobată  ca asociere în participațiune, dar, până în prezent nu s-a realizat.

– internetul liber pentru tot orașul, este un proiect mai vechi al USR care  a fost propus și anul trecut, dar, li s-a comunicat  că există  ceva de acest gen în  Sinaia.

Președintele de ședință  precizează ca acest   proiect este demarat.

– eficientizarea energetică pentru că,  viitorul este legat de curentul electric. Propune accesarea de fonduri UE pentru achiziția de  panouri fotovoltaice pentru toate clădirile aflate în administrarea locală.

Președintele de sedință  intervine precizând că  și acest proiect este demarat, SF-ul fiind în lucru.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  apreciază acest lucru, nu are cunostință până în prezent de aceste proiecte demarate, dar consideră că,  problema este de comunicare.

Propune de asemenea,   ca lista de studii și proiecte să apară ca anexă la bugetul local pentru a putea fi văzute, respectându-se totodata principiul transparenței în deciziile administrației publice care este în beneficiul tuturor.

Dna cons. Aurora Arieșan  solicită sa ia cuvântul precizând că,  nu are nicio  problemă cu aprobarea bugetului doar supune atenției situația învățământului privind repartizarea fondurilor pentru anul 2023.

Arată că, prin buget i s-a repartizat din cotele defalcate din TVA, suma de 881.000 lei defalcați pe trimestre:  230.000 lei trim. I, 230.000 lei trim. II,  211.000 lei trim III. si  210.000 trim IV, iar Consiliul local nu dă absolut nimic din bugetul local. Este nemulțumită că la discuțiile purtate cu ordanatorul de credite nu a fost invitată, ci a fost invitat doar contabilul. Afirmă că, se discută despre învatământ, despre clădirile frumoase dar, trebuie avută grijă și de oameni și de copii nu numai de clădiri. Solicită Consiliului local să sprijine învățământul în sensul aprobării trecerii sumei din trim.IV în trim. I al anului 2023. Trecând peste orgolii, afirmă că, trebuie să se discute  despre școala și despre copii, iar dacă pe membrii Consiliului local nu-i interesează – așa cum s-a  spus în Consiliul de administrație de către dna. Șuvaina Monica, – atunci, dorește sa se spună și aici în cadrul ședinței ca nu-i interesează. Învățământul, ca să supraviețuiască, are nevoie, de cel puțin 1.200.000 lei pentru acest an.

Dna. Paula Vasile  intervine precizând că, nu se poate face transferul din trim. IV. în trim. I,  deoarece suma de 881.000 lei provine din cote defalcate  din TVA, iar repartizarea s-a făcut conform bugetului de stat, dacă era suma repartizată  si de la bugetul local, ar fi putut  să facă transferul dintr-un trimestru în altul.

Dl. Viceprimar Bădăran Gheorghe, consideră că,  cele spuse de dna. Arieșan sunt false. Sunt multe proiecte cu finanțare europeană ale căror valori au crescut foarte mult, iar  creșterile sunt suportate  din bugetul  local pentru finanțarea acestor lucrări. Este vorba despre clădirile care țin de învățământ, pentru care, anul acesta se vor cheltui milioane de lei și se fac eforturi foarte mari ca să se termine aceste proiecte.

Dna cons. Aurora Arieșan   o întreabă pe dna Vasile Paula dacă învățământul primește sau nu ceva de la bugetul local? Nu înțelege ce legătură au proiectele cu finanțare europeană, cu bugetul din  sumele defalcate. Îl roagă pe dl. Viceprimar să-i explice.

Dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran  menționează că sunt tot bani care se dau pentru educație.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae intreabă pentru ce sunt banii si solicită lămuriri. Consideră ca s-a facut un calcul greșit, învățământului ar fi trebuit să i se repartizeze 1.200.000 lei ca să-i ajungă.

Dna Arieșan Aurora  arată că, nu este greșit calculul,  doreste doar să se modifice repartizarea fondurilor,  să se transfere  banii prevazuți pentru trim. IV in trim. I.

Dna. Vasile Paula  precizează că, banii sunt pentru cheltuieli materiale,  anul trecut învățământul a avut repartizată  pentru cheltuieli materiale, suma de  1.348.000 lei si s-a cheltuit suma de 1.280.830 lei.

Dl. Cons. Miloș Călin consideră că la ora actuală există un conflict deschis între dna. Aurora Arieșan si dl. Primar   pentru care nu trebuie să plătească școala. Dacă anul trecut a primit suma de 1.300.000 lei, este normal ca și în acest an să primeasca bani.

Dna Paula Vasile, arată că,  mai există în cadrul unității de învățământ  venituri proprii și subvenții unde,  la sfarsitul  anului  a înregistrat un excendent, venituri   pe care  le poate folosi în acest an.

Dna cons. Aurora Arieșan  solicită Consiliului local să  aprobe  ca suma din trim.IV să fie mutată în trim. I ca să se descurce cu ce are de plătit la începutul anului.

Președintele de ședință  întreabă dacă mai sunt intervenții pe marginea acestui punct.

Nemaifiind intervenții,  pe marginea proiectului de hotărâre, presedintele de sedintă supune aprobării mai întâi cele trei propuneri ale dlui cons. Iosifescu Nicolae. Propunerile se resping cu 4 voturi ”pentru”, 9 voturi ”împotriva” și ”o abținere”.

Dna. cons. Șuvaina Monica,  referindu-se la cele afirmate de către dna. cons.Arieșan Aurora, precizează că, în discuțiile purtate în Consiliul de administratie al Colegiului Mihail Cantacuzino, nu s-a referit la faptul că nu este   de acord cu susținerea  copiilor și a cadrelor didactice.

Președintele de ședintă supune aprobării propunerea dnei cons. Arieșan Aurora de a se muta suma repartizată, din trimestrul IV în trimestrul I al anului 2023.

Propunerea  se respinge cu 5 voturi ”pentru”, 8 voturi ”împotrivă” și ”o abținere”.

Dl. Cons. David Remus  precizează că va discuta cu dl. Primar  ca să se gasească o soluție privind bugetul învățământului.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat  așa cum este la mapă. Se aprobă cu 13 voturi  ”pentru” și ”o abținere”( se abține dl. Cons. Iosifescu Nicolae).

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  o roagă pe dna secretar general să aibă grijă la calcularea quorumului pentru că nu mai sunt 17 consilieri, ci 16 consilieri.

Se trece la pct. 3 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru SC. Sinaia Forever SRL., inițiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Întrucat nu sunt intervenții pe marginea acestui proiect, supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, pentru SC. Sinaia Forever SRL se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 4 –  Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, inițiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  menționează că, indexarea s-a facut în conformitate cu indicele de inflație, comunicat de statistică. Supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate, în forma prezentată de initiator.

Urmează pct. 5 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public ”Programul rabla local”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință supune aprobării  proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Se trece la pct. 6 –  Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea  statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia si al  serviciilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Întrucât nu sunt intervenții pe  marginea acestui punct, supus aprobării, proiectul de hotărâre sus menționat se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Apare în sala de ședințe dl. cons. Pavel Georgini. Sunt prezenți 15 consilieri locali.

Urmează pct. 7 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr. 47 A, D+P, având numar cadastral  25459-C1, către Ursache Georgeta, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință arată că, prețul de vânzare stabilit de evaluator este de 13.430 lei și i se pare că este foarte mic, de aceea  propune 15.000 lei.

Dna secretar general Beatrice Rădulescu  menționeaza că, a scris și în avizul de legalitate că, prețul și-l asumă evaluatorul, iar  oportunitatea este atributul Consiliului local.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  menționează că, a mai fost un caz, tot așa s-a întamplat, s-a dus în instanta și a câștigat și s-a revenit la ceea ce a spus evaluatorul.

Dl. Viceprimar  intervine precizând că,  diferența între evaluare și prețul propus la cazul Cașarog era foarte mare, de aproape 15 % mai mare.

Președintele de ședință  menționează că, din raportul de evaluare rezultă un preț de 13.430 lei și propune 20.000 lei. Supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat cu amendamentul facut ca prețul de vânzare să fie de 20.000 lei care se aprobă cu  14 voturi ”pentru” și ”o abținere” (se abține dl. Cons. Iosifescu Nicolae).

Se trece la pct. 8 –  Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – ridicare restricție de construire și schimbarea destinației teren(s=4000 mp) din zona locuințe și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere si turism – ”LT” în zona instituții și servicii ”IS” și stabilire indicatori  urbanistici pentru construire hotel /aparthotel (Sstud=7778 mp) Oraș Sinaia, NC 25220 (tarla T 18, parcela Cc 131/11b), str. Calea Codrului (NC 24786), inițiat de David Remus, Popa Gheorghe, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Ariesan Aurora, consilieri locali.

Dl. Cons. Miloș Călin, referindu-se la acest proiect precizează că,    pentru zona în discuție, în  PUG este reglementat un POT de 40 % și un CUT de 1,3 pentru clădiri rezidențiale. Pentru clădiri  cu funcțiune turistica este specificat astfel :  se poate crește POT-ul la 50 % și regimul de înalțime la 3+4 și nu se specifică nimic de CUT, ceea ce lasă să se înțelegă că acel CUT rămâne de 1,3 și nu poate fi modificat de Consiliul local. După părerea sa, consideră că, PUZ-ul, ca documentație, în general, este ilegal pentru că, interesele unei persoane sau unui grup pot răsturna un PUG, de fapt este o forțare a legii cu acordul Consiliului local. Afirmă că, a discutat cu mai mulți arhitecți și părerile au fost împarțite. Unii au spus că poate fi interpretat ca și cei de la Ploiești, iar altul a precizat că rămâne CUT-ul de 1,3.

Dl. Cons. Pavel Georgini arată că,  dacă legea nu distinge, interpretul nu are voie sa interpreteze.

Dna. Gherasim Mihaiela, șef Serviciu Urbanism si  Cadastru menționează că, există un coeficient stabilit pe zona lui. PUZ-ul respectiv  a fost în comisia județeană Prahova,  care are  în componență membri OAR și  peste 11 arhitecți plus avizatori. Dacă la ei problema nu a fost așa,  se întreabă cum pot să-și exprime un punct de vedere  doi arhitecți al cărui statut nu este cunoscut. PUG-ul nu este o literatură, PUG-ul este ceva pe format tehnic. Dacă nu există valoare nu se poate extrapola pentru că se ajunge ca cineva să fie favorizat și altcineva să fie defavorizat. Documentația în discuție este foarte veche pentru că există lg 52/2003 care propune consultare  publică peste consultarea care se face în baza legii 350/1999.

Dl. Cons. Miloș Călin întreabă cum se face fluxul de mașini în aceasta zonă?

Dna Gherasim Mihaela  menționează că,  având în vedere că zona respectivă este o zonă interbelică cu străzi proiectate de pe vremea lui Carol I, – acesta a fost și unul din motivele pentru care  s-a dat documentație  suplimentară pentru reglementarea circulației în zonă – intrarea se va face pe sus pe Calea Codului și ieșirea se va face pe jos, pe str. Șoimului.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 11 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” ( se abțin : cons. Miloș Călin, dl. Pavel Georgini, dl. Vasile Gheorghe si dna. Poponete Valentina).

Urmeaza pct. 9 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local asupra terenului pădure în suprafață de 3256 mp. situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Șoimului nr. 34 tarla 1, parcela 131/10, 131/11a, nr. cad. 25369, CF nr. 25369, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință propune neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local asupra terenului respectiv.

Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menționat se adoptă în unanimitate cu amendamentul făcut de neexercitare a dreptului de preemțiune al Consiliului local.

Se trece la pct. 10 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local asupra imobilului  monument istoric situat în Sinaia,str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI),nr. cad. 750-C1 și 750,CF nr. 25281,jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”,cod PH-II-m-B-16681, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință propune neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local asupra imobilului denumit Vila Carola.

Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menționat se adoptă în unanimitate cu amendamentul făcut de neexercitare a dreptului de preemțiune al Consiliului local asupra acestui imobil.

Urmează pct. 11 –  Proiect de hotărâre privind modificarea  art. 5 din HCL.  nr. 258/19.12.2022 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de  30 mp. situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, lot 2, inițiat de David Remus, Popa Gheorghe, Constantin Marcoci, Calin Milos, Istrate Iuliana,  consilieri locali.

Președintele de ședință precizează că, la ședința trecută prețul de pornire a licitației stabilit prin hotărâre de consiliu a fost sub raportul de evaluare, așa încât a trebuit să se modifice. Propune ca prețul de vânzare să fie de 55 euro/mp.

Dl. cons. Pavel Georgini  consideră ca prețul stabilit este supraevaluat în raport cu starea terenului.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate cu prețul de pornire a licitatiei de 55 euro/mp.

Se trece la pct. 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție a administratorului SC. Sinaia Forever SRL, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae propune ca în procedura  de selecție să apară următorul amendament: ” să fie absolvent de studii superioare, economice, juridice sau management.”

Președintele de ședință  precizează că,  obligativitatea studiilor superioare se regăseste în criteriile de selecție  care au fost aprobate de Consiliul local în ședința anterioară.

Președintele de ședință  supune la vot propunerea  dlui Iosifescu Nicolae care se respinge cu 6 voturi ”pentru” și 9 voturi ”împotrivă”.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adopta cu 10 voturi ”pentru” și ”5 abțineri” ( se abțin: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Vasile Gheorghe, dna. Cons. Poponete Valentina si dl. cons. Milos Calin).

Urmează pct. 13 –  Proiect de hotărâre  privind  modificarea anexei 4(lista bunurilor de retur) la contractul nr. 2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului  de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC. Transport Urban SRL, inițiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Întrucât nu sunt  intervenții pe marginea acestui proiect, supus la vot, se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Se trece la pct. 14 – Proiect de hotărâre privind necesitatea  angajarii de servicii juridice de consultanță, asistență si reprezentare in dosarul civil nr. 21/105/2023 aflat pe rolul Tribunalului Prahova – Sectia I Civila, pentru Spitalul orășenesc Sinaia, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primaria orașului Sinaia, Consiliul Local Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Deoarece nu sunt interventii  pe marginea acestui proiect, supus la vot se adoptă cu 11 voturi ”pentru” și ”4 abțineri” ( se abțin:  dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Vasile Gheorghe, dna. cons. Poponete Valentina si dl. cons. Milos Calin).

În continuare, președintele de ședință supune atenției pct. 16 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a  Spitalului Orășenesc Sinaia, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menționat se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Se trece la pct. 17 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Spitalului Orașenesc Sinaia, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Urmează pct. 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile martie – decembrie 2023, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. cons. Calin Miloș întreabă ce sumă din bugetul local  s-a repartizat Centrului Cultural Carmen Sylva.

Dna.cons. Suvaina Monica – director Centrul Cultural Carmen Sylva precizează că pentru anul 2023 i s-a repartizat suma de 1.200.000 lei.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 12 voturi ”pentru” si 2 voturi ”împotrivă” (votează împotrivă dna.cons. Arieșan Aurora si dl. cons. Milos Calin. Nu votează dna cons. Suvaina Monica deoarece are un interes patrimonial).

Se trece la pct. 19 –  Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei 1 la HCL. nr.2/18.01.2023 referitoare la calendarul de competiții si activități de pregatire pe secții organizate  de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile martie – decembrie 2023, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Urmează pct. 20 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionării situațiilor de urgență – 2023, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Deoarece nu sunt intervenții  pe marginea acestui punct, supus aprobării, proiectul de hotărâre sus menționat se adoptă în unanimitate.

Președintele de ședință  supune aprobării pct. 21 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale pe anul 2023, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 22  –  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrari de interes  local, pentru anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul  minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Urmează pct. 23 – Raport privind  activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați  ai Primăriei orașului Sinaia.

Membrii Consiliului local iau la cunostință despre  activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați  ai Primăriei orașului Sinaia.

Întrucât au fost epuizate punctele înscrise pe ordinea de zi inițială, se trece la ordinea de zi suplimentară.

Președintele de ședința  supune atenției pct. 1 –  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181 din 18.08.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97 din 06.05.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  98/25.06.2021 privind  completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/17.02.2020 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/28.08.2018 privind  aprobarea proiectului ”Sinaia 3.0 Educație.Social.Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. cons. Bădăran Gheorghe  arată  ca s-a majorat c/val. dirigenției de șantier cu suma de 200.000 lei.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru” și ”o abținere” (se abține dl. cons. Miloș Călin).

Urmează pct. 2 din ordinea de zi suplimentară –  Proiect de hotărâre  privind   completarea anexei 1 la HCL. Nr. 76/21.04.2022, inițiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Nefiind intervenții,  supus la vot, proiectul de hotărâre sus menționat se adoptă în unanimitate.

Se aprobă în unanimitate  și pct. 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea  art.1 și completarea anexei 1 din HCL. Nr.  77/21.04.2022, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Se trece la pct. 4 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 10 voturi ”pentru” și 5 ”abțineri” (se abțin : dl. Miloș Călin, dl. Pavel Georgini, dl. Vasile Gheorghe, dna. Poponete Valentina și dl. Iosifescu Nicolae).

În continuare, președintele de ședință supune atenției ultimul punct înscris pe ordinea de zi suplimentară, respectiv pct.5. –  Proiect de hotărâre privind completarea anexei cu bunurile de retur la Contractul nr.20383/2010 încheiat între Orașul Sinaia și SC. Sinaia Forever SRL de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia cu Automaturatoare multifuncțională, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Dl. Cons. Pavel Georgini  aduce în discuție o problemă legată de dreptul consilierilor locali la o cartelă de acces pe munte conform unei hotărâri de consiliu. Menționează că, în urma discuției pe care a avut-o cu dna. Floricică Maria, ad-tor SC. Transport Urban SRL. a rezultat că, nu are  norme de aplicare a acestei hotărâri. Solicită să se întocmească aceste norme pentru ca să existe reglementare.

Președintele de ședință  îi recomandă dlui Pavel să vină cu un proiect de hotărâre.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  pune în discuție problema SC. Hidro Prahova. Propune să se constituie o comisie din care să facă parte si dna Sutu Laura, plus șeful de sucursală care să analizeze situatia, pentru că în ultima vreme prețul la apă și canalizare a crescut foarte mult și Consiliul local are obligație  față de cetățenii orașului.

Dl. Cons. Pavel Georgini  intervine precizând că, în contractul încheiat cu SC. Hidro Prahova (ADI) condițiile de reziliere sunt înfioratoare. S-a mai discutat acest lucru si nu s-a întamplat nimic.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  mentionează că,  trebuie să se discute cu avocații si cu șeful filialei pentru că,  profitul încasat de SC. Hidro Prahova anul trecut, este foarte mare. Nu e o chestiune simplă, sunt soluții doar că trebuie să se discute cu avocații si totodata, cu acordul primarului orașului Sinaia.

În încheiere, președintele de ședință mulțumește celor prezenți pentru participarea la ședintă și declară închise lucrările acesteia, la  ora 16,45.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: martie 13, 2023

Comments are closed.