Administrație Publică

Hotărârea nr.48 din data de 07.03.2023

martie 14, 2023

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice externe de consultanță,  asistență și reprezentare a Orașului Sinaia în dosarul  ce va avea ca obiect  contestarea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției seria GNM nr. 004347/20.02.2023 emis de Garda Națională de Mediu

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.633/03.03.2023;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.6347/03.03.2023;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile :

– art. 109, alin. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare;

– art.29, alin.(1), lit.d) și alin.(3), lit.b) și lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

– art. I alin.(1) și alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare;

– Directiva UE 2014/24, art. 10, lit.d) privind achizițiile publice;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe  de consultanță,  asistență și reprezentare a Orașului Sinaia, în toate fazele procesuale,  în dosarul  ce va avea ca obiect  contestarea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției seria GNM nr. 004347/20.02.2023 emis de Garda Națională de Mediu, precum și în dosarele care pot deriva din acesta.

Art. 2. – Se mandatează Primarul/Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Serviciul  Buget din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Art.4. – Comunicarea prezentei se va face  de către Secretarul General al orașului Sinaia, prin intermediul Compartimentului juridic, contencios administrativ și administrație publică.

Vezi HCL nr.48 în format pdf AICI

Last modified: martie 14, 2023

Comments are closed.