Administrație Publică

Hotărârea nr.50 din data de 16.03.2023

martie 20, 2023

Privind aprobarea și depunerea spre finanțare a proiectului cu titlul “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A COLEGIULUI MIHAIL CANTACUZINO, ORAȘUL SINAIA ȘI A STRUCTURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARONDATE” în cadrul apelului de proiecte “F-PNRR-Dotari-2023 – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 776/16.03.2023;

– Raportul de specialitate nr. 777/16.03.2023 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea proiectului “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A COLEGIULUI MIHAIL CANTACUZINO, ORAȘUL SINAIA ȘI A STRUCTURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARONDATE” în cadrul apelului de proiecte “F-PNRR-Dotări – 2023 – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și a cheltuielilor legate de proiect;

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza:

Ordinului ministrului educației nr. 6423/2022 – Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d),  a art. 139 alin. (3), lit. e), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Se aprobă proiectul “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A COLEGIULUI MIHAIL CANTACUZINO, ORAȘUL SINAIA ȘI A STRUCTURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARONDATE” și depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte “F-PNRR-Dotari-2023 – Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, conform Anexei nr. 1 – Descrierea investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A COLEGIULUI MIHAIL CANTACUZINO, ORAȘUL SINAIA ȘI A STRUCTURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARONDATE”, în suma de 2.319.092,03 lei cu TVA, din care cheltuieli eligibile în suma de 2.175.078,23 lei, respectiv cheltuieli neeligibile în suma de 144.013,80 lei, conform Anexei nr. 2 – Bugetul Proiectului, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, în valoare de 144.013,80 lei cu TVA, se vor asigura din bugetul local al Orașului Sinaia. 

Art.4. – Se mandatează primarul orașului, Dl. Vlad Oprea, să semneze contractul de finanțare precum și toate actele care au legătură cu procesul de scriere, depunere, contractare și implementare a Proiectului.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Biroul  Investiții și Achiziții.

Vezi HCL nr.50 în format pdf AICI

Last modified: martie 20, 2023

Comments are closed.