Administrație Publică

Hotărârea nr.51 din data de 16.03.2023

martie 20, 2023

Privind modificarea și completarea HCL nr. 58/19.04.2021 reprezentând prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL nr.58/19.04.2021 și  completarea obiectivelor de interes public local în vederea implementării proiectelor aflate în derulare din fonduri externe nerambursabile

Având în vedere referatul de aprobare  nr.6624/13.03.2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și raportul de specialitate  nr.6626 din 13 martie 2023 al Serviciului Buget și Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, prin care se propune prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL nr. 58/19.04.2021 și modificarea și completarea obiectivelor de interes public local în vederea implementării proiectelor aflate în derulare din fonduri externe nerambursabile;

Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

  În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile  Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1) și alin.(2), lit.(b), coroborat  cu alin (4) lit. (a), ale art.139 alin (3) lit.(b) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se   modifică și completează art.1 din HCL nr.58/2021, care va avea următorul conținut: “ Se aprobă prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL nr.58/19.04.2021 până la data de 31.12.2023 și  se completează cu următoarele obiective de interes public local în vederea implementării proiectelor aflate în derulare din fonduri externe nerambursabile :

1.Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică Sinaia;

2.NOCO2- Cale pentru pietoni;

3.Centrul Multifuncțional Educațional-Recreațional “ZINO-Educație  de la A la Z”;

  1. Centrul S – loc de bine ;
  2. Sinaia 3,0 –Educație.Social.Mobilitate .

Suma rămasă disponibilă din facilitate de credit înregistrată la data prezentei hotărâri, se va utiliza pentru finanțarea  obiectivelor de interes public local mai sus menționate, conform situațiilor de lucrări ”.

Art.2. – Restul articolelor din HCL 58/19.04.2021, rămân neschimbate.

Vezi HCL nr.51 în format pdf AICI

Last modified: martie 20, 2023

Comments are closed.