Administrație Publică

Hotărârea nr.52 din data de 28.03.2023

martie 30, 2023

Privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

Având în vedere referatul de aprobare  nr.7501 din 20 martie 2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și  raportul  de specialitate nr.7503 din 20.03.2023  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ;

Văzând avizul   comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și  a Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale, modificată si completată;

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E :  

                                               

ART. 1. –  Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :         22.978.000 lei
a)     Venituri din impozit pe clădiri persoane fizice (07.02.01.01)

b)     Venituri din impozit pe spectacole(15.02.01)

c)     Venituri din taxe transportatori, taxa autorizație pers.fizice (16.02.03)

d)     Venituri din blocare roți, cheltuieli de judecată, alte venituri(36.02.50)

e)     Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene – Covid 19 (37.05.00)

f)      Alocări sume PNNR- Proiect ”Casino Sinaia Reabilitare termica”

Finanțare publică națională (42.88.02) – 878.700 lei

Fonduri din împrumut rambursabil (42.89.01) – 13.241.300 lei

Sume aferente TVA (42.89.03) – 2.516.000 lei

g)     Alocări sume PNNR – Proiect sistem inteligent de management urban

Fonduri europene nerambursabile (42.88.01) – 2.461.000 lei

Sume aferente TVA (42.88.03) – 468.000 lei

h)     Alocări sume  PNNR – Proiect Construirea de insule ecologice digitalizate în Orașul Sinaia

Fonduri din împrumut rambursabil (42.89.01) – 1.624.000 lei

Sume aferente TVA (42.89.03) – 309.000 lei

1.181.100 lei

1.000 lei

130.000 lei

5.000 lei

162.900 lei

16.636.000 lei

2.929.000 lei

1.933.000 lei

    II. CHELTUIELI :       22.978.000 lei
Cap.70.02 ”SERVICII DEZV.ȘI LOCUINȚE”

1.     Titlul XV – Active nefinanciare (71.01.30)

Reabilitare sistem de iluminat public

2.     Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020

Sinaia3.0 Educație.Social.Mobilitate

Cheltuieli neeligibile (70.50.00.58.01.03) – 1.000.000 lei

3.     Titlul XII – Proiect cu finanțare din  sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferente PNNR Casino Sinaia –Reabilitare termică

Finanțare publică națională (70.03.01.60.02) – 878.700 lei

Finanțare locală (70.03.01.60.02) – 90.000 lei

4.     Titlul XIII – Proiect cu finanțare din sumele  aferente componentei de împrumut a PNNR Casino Sinaia –Reabilitare termică

Fonduri din împrumut rambursabil (70.03.01.61.01.00)–13.241.300 lei

Sume aferente TVA (70.03.01.61.03.00) – 2.516.000 lei

5.     Titlul XII – Proiect  cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferente PNRR-Sistem inteligent de management urban

Fonduri europene rambursabile (70.50.00.60.01.00) – 2.461.000 lei

Sume  aferente TVA (70.50.00.03.00) – 468.000 lei

Finanțare locală (70.50.00.60.02.00) – 90.000 lei

      21.045.000 lei

300.000 lei

 

        1.000.000 lei

1.000.000 lei

 

          968.700 lei

 

 

 

 15.757.300 lei

 

 

 

  3.019.000 lei

Cap.74.02 ”PROTECȚIA MEDIULUI”

           Titlul XIIIProiect cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR

           Construire de  insule ecologice digitalizate în orașul Sinaia

Fonduri din împrumut rambursabil (74.50.00.61.01.00) – 1.624.000 lei

Sume aferente TVA (74.50.00.61.03.00) – 309.000 lei

        1.933.000 lei

 

1.933.000 lei

 

  1. BUGET DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII
    I. VENITURI :    33.516 lei
a)     Venituri din donații și sponsorizări (37.10) 33.516 lei
    II. CHELTUIELI : 33.516 lei
Cap.67.10 ”CULTURĂ RECREERE, RELIGIE”

    Titlul II  Bunuri și servicii

 

33.516 lei

33.516 lei

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate  al primarului  Orașului  Sinaia.

Vezi HCL nr.52 în format pdf AICI

Last modified: martie 30, 2023

Comments are closed.