Administrație Publică

Hotărârea nr.55 din data de 28.03.2023

aprilie 3, 2023

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.826/20.03.2022;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.827/20.03.2023;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile:

– art. 109, al. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b) și pct.c);

– art. I alin.(1) și alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în litigiul ce formează dosarul nr.1129/105/2023, aflat pe rolul Tribunalului Prahova – Secția a-II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, având ca obiect : acțiune în anulare, reclamantă fiind: Societatea  BROKMED S.R.L.,cu sediul în Sfântul Gheorghe, strada Kos Karoly nr.96 Județul Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J14/361/2008  și C.U.I. RO 24109723,  în toate fazele procesuale de fond și superioare, precum și în dosarele ce vor deriva din acesta, până la soluționarea definitiva a litigiului.

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Departamentul  Juridic- Contencios Administrativ și Administrație Publică și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.55 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 3, 2023

Comments are closed.