Administrație Publică

Hotărârea nr.61 din data de 28.03.2023

aprilie 3, 2023

Privind prelungirea termenului de obtinere a autorizației de construire și începere a lucrărilor,      din contractul  de concesiune nr. 12064/ 20.04.2021 și actele adiționale nr. 1/13797 din 11.05.2021 și  nr. 2/ 8969 din 24.03.2022, pentru terenul suprafață de 200 mp, situat în Sinaia, Calea București FN

                    Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 868/23.03.2023 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care se propune prelungirea termenului de obtinere a autorizației de construire și începere a lucrărilor, din contractul  de concesiune nr. 12064/ 20.04.2021 și actele adiționale nr. 1/13797 din 11.05.2021 și nr. 2/ 8969 din 24.03.2022, pentru terenul suprafață de 200 mp, situat în Sinaia, Calea București FN.;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 869 / 23.03.2023  prin care se propune aprobării Consiliului Local Sinaia prelungirea termenului de obtinere a autorizației de construire și începere a lucrărilor, din contractul  de concesiune nr. 12064/ 20.04.2021 și actele adiționale nr. 1/13797 din 11.05.2021 și nr. 2/ 8969 din 24.03.2022, pentru terenul suprafață de 200 mp, situat în Sinaia, Calea București FN.

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu cererea nr. 5951/06.03.2023 a S.C. DANSKI SIN S.R.L.

Având în vedere art. 7, alin. (23) și  art. 17, alin. (1) din contractul de concesiune nr.  12064/ 20.04.2021;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b), coroborat cu  art.139 alin.(3), lit.g) si art.196  alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni a termenului de obtinere a autorizației de construire și începere a lucrărilor, de la data de 19.02.2023, până la data de 19.02.2024, prevăzut la art. 7, alin. (23) din contractul de concesiune nr. 12064/ 20.04.2021, și actele adiționale nr. 1/13797 din 11.05.2021 și nr. 2/ 8969 din 24.03.2022, dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent și S.C. DANSKI SIN S.R.L., în calitate de concesionar.

ART.3. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 12064/ 20.04.2021.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.61 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 3, 2023

Comments are closed.