Administrație Publică

Hotărârea nr.62 din data de 28.03.2023

aprilie 3, 2023

Privind cesionarea cotei părți indivize de 1/2 (119 mp) din dreptul de concesiune asupra terenului aferent construcției, în suprafață de 238 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, nr. cadastral 20536 (nr. cad. vechi 10135), cartea funciară nr. 20536 (nr. CF vechi 7801), obiect al contractului de concesiune nr. 16682/06.09.2006

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 516 din 20.02.2023 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun cesionarea cotei părți indivize de 1/2 (119 mp) din dreptul de concesiune asupra terenului aferent construcției, în suprafață de 238 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, nr. cadastral 20536 (nr. cad. vechi 10135), cartea funciară nr. 20536 (nr. CF vechi 7801), obiect al contractului de concesiune nr. 16682/06.09.2006;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 517 / 20.02.2023 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea cotei părți indivize de 1/2 (119 mp) din dreptul de concesiune asupra terenului aferent construcției, în suprafață de 238 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, nr. cadastral 20536 (nr. cad. vechi 10135), cartea funciară nr. 20536 (nr. CF vechi 7801), obiect al contractului de concesiune nr. 16682/06.09.2006;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Având in vedere antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4/09.01.2013 de către notarul public Enoae Rodica din orașul Predeal, recunoscut prin Sentința Civilă nr. 619/28.06.2017 a Judecătoriei Sinaia, rămasă definitivă conform Deciziei Civile nr. 1932/13.12.2017 a Tribunalului Prahova – Secția I Civilă și Deciziei nr. 267/12.09.2022 a Curții de Apel Ploiești – Secția I Civilă;

Având în vedere Sentința penală nr. 145/11.11.2016 a Judecătoriei Sinaia, rămasă definitivă, prin care s-a desființat total contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1243/29.03.2013 de B.N.P. Ivan Mihaela – Săvulescu Vasile din Câmpina, având ca obiect apartamentul situat la parterul imobilului din orașul Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, pe care inculpații Ciubotariu Ioan și Ciubotariu Aurelia l-au înstrăinat inculpaților Coteț Constantin și Coteț Mirela;

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) si art.196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Constată încetarea valabilității actului adițional nr. 13726 din 17.06.2013, prin care s-a cesionat către Coteț Constantin și Coteț Mirela cota parte de ½ (119 mp) din terenul in suprafață de 238 mp situat in Sinaia, str. Gentiana nr. 2C, obiect al contractului de concesiune nr. 16682/06.09.2006, urmare Sentinței penale nr. 145/11.11.2016 a Judecătoriei Sinaia, rămasă definitivă.

ART.2. – Aprobă modificarea punctului I. PĂRȚILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 16682/06.09.2006, privind concedentul care va fi ORAȘUL SINAIA, în calitate de proprietar al terenului concesionat, în suprafață de 238 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, nr. cadastral 20536 (nr. cad. vechi 10135), cartea funciară nr. 20536 (nr. CF vechi 7801).

ART.3. – Aprobă cesionarea către Voinea Angelica Magdalena, CNP 2710802290751, a unei cote părți indivize de 1/2 (119 mp) din dreptul de concesiune asupra terenului aferent construcției, în suprafață de 238 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, nr. cadastral 20536 (nr. cad. vechi 10135), cartea funciară nr. 20536 (nr. CF vechi 7801), obiect al contractului de concesiune nr. 16682/06.09.2006, ca urmare a cumpărării, prin antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4/09.01.2013 de către notarul public Enoae Rodica din Predeal, a apartamentului situat la parterul construcției din orașul Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, înscris în cartea funciară nr. 20536-C1-U1 Sinaia.

ART.4. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune a contractului de concesiune nr. 16682/06.09.2006.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.62 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 3, 2023

Comments are closed.