Administrație Publică

Hotărârea nr.63 din data de 28.03.2023

aprilie 3, 2023

Privind cesionarea contractului de concesiune 5737/05.08.1998, ce are ca obiect terenul în suprafață de 18 mp indiviz din 36 mp, situat în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș

Având în vedere referatul de aprobare nr. 694 din 08.03.2023 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun cesionarea contractului de concesiune 5737/05.08.1998, ce are ca obiect terenul în suprafață de 18 mp indiviz din 36 mp, situat în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 695 / 08.03.2023 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea contractului de concesiune 5737/05.08.1998, ce are ca obiect terenul în suprafață de 18 mp indiviz din 36 mp, situat în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș;

Având în vedere contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3156/16.10.2002 de către notarul public Ioniță Dorina din orașul Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) si art.196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă modificarea punctului I. PĂRȚILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 5737/05.08.1998, privind concedentul care va fi ORAȘUL SINAIA, în calitate de proprietar al terenului concesionat, în suprafață de 18 mp indiviz din 36 mp, situat în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș.

ART.2. – Aprobă cesionarea către Anghelache Gheorghe Dumitru, CNP 1561110296180, a contractului de concesiune 5737/05.08.1998, ce are ca obiect terenul în suprafață de 18 mp indiviz din 36 mp, situat în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș, ca urmare a cumpărării, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3156/16.10.2002 de către notarul public Ioniță Dorina din orașul Sinaia, a garajului situat în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș, nr. cadastral provizoriu 1253/C1;-;6.

ART.3. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune a contractului de concesiune nr. 5737/05.08.1998.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.63 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 3, 2023

Comments are closed.