Administrație Publică

Hotărârea nr.70 din data de 28.03.2023

aprilie 3, 2023

Privind aprobarea actualizarii cuantumului chiriilor anuale, pentru locuintele construite prin ANL pentru anul 2023

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.920/27.03.2023 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

-Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.921/27.03.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.(c) si (d) coroborat cu art. 155 alin.(1), art.139 alin.(3), lit.g)  și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă actualizarea cuantumului chiriilor anuale si aplicarea ratei inflatiei pe anul 2022, pentru locuintele sitúate in blocurile ANL din  orasul Sinaia, str.Branduselor si str.Intrarea Lalelelor, aplicabile de la 01.03.2023, cuprinse in anexele  1 si 2 la prezenta hotarare.

ART.2. – Împuternicește Primarul orașului Sinaia, să semneze actele aditionale la contráctele de inchiriere prevazute la art.1 din prezenta hotarare..

ART.3. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.70 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 3, 2023

Comments are closed.