Administrație Publică

Hotărârea nr.71 din data de 28.03.2023

aprilie 3, 2023

Privind cesionarea contractului de concesiune nr. 9756/23.06.2005, ce are ca obiect terenul în suprafață totală de 988 mp, compus din două parcele de câte 450 mp fiecare (teren stație inferioară Cota 1400 și  teren stație superioară Cota 2000) și 22 parcele de câte 4 mp pentru 22 piloni telescaun, situat în Sinaia, Traseu Cota 1400 – Cota 2000, jud. Prahova

Având în vedere referatul de aprobare nr. 843 din 21.03.2023 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun cesionarea contractului de concesiune nr. 9756/23.06.2005, ce are ca obiect terenul în suprafață totală de 988 mp, compus din două parcele de câte 450 mp fiecare (teren stație inferioară Cota 1400 și  teren stație superioară Cota 2000) și 22 parcele de câte 4 mp pentru 22 piloni telescaun, situat în Sinaia, Traseu Cota 1400 – Cota 2000, jud. Prahova;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 844 / 21.03.2023 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea contractului de concesiune nr. 9756/23.06.2005, ce are ca obiect terenul în suprafață totală de 988 mp, compus din două parcele de câte 450 mp fiecare (teren stație inferioară Cota 1400 și  teren stație superioară Cota 2000) și 22 parcele de câte 4 mp pentru 22 piloni telescaun, situat în Sinaia, Traseu Cota 1400 – Cota 2000, jud. Prahova;

Având în vedere contractul de vânzare active nr. 75/16.01.2023, autentificat de Notarul public Costea Andra Ioana din Sinaia;

Văzând avizul comisiei  de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În conformitate cu art.1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

În temeiul  art.129 alin.(1), alin.(2), lit.(c), alin.(6), lit.b) coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g)  și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă cesionarea către S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. a contractului de concesiune nr. 9756/23.06.2005, ce are ca obiect terenul în suprafață totală de 988 mp, compus din două parcele de câte 450 mp fiecare (teren stație inferioară Cota 1400 și  teren stație superioară Cota 2000) și 22 parcele de câte 4 mp pentru 22 piloni telescaun, situat în Sinaia, Traseu Cota 1400 – Cota 2000, jud. Prahova, urmare contractului de vânzare active nr. 75/16.01.2023, autentificat de Notarul public Costea Andra Ioana din Sinaia, astfel:

Nr.crt. Denumire Nr.Carte funciară Nr.cad. Suprafată (mp)
1 Teren Stație Inferioară Telescaun 24523 24523 450 mp
2 Teren Stație Superioară Telescaun 24540 24540 450 mp
3 Teren Stâlp T1 24601 24601 4 mp
4 Teren Stâlp T2 22294 22294 4 mp
5 Teren Stâlp T3 24528 24528 4 mp
6 Teren Stâlp T6 24605 24605 4 mp
7 Teren Stâlp T7 24537 24537 4 mp
8 Teren Stâlp T8 24516 24516 4 mp
9 Teren Stâlp T9 24544 24544 4 mp
10 Teren Stâlp T10 24603 24603 4 mp
11 Teren Stâlp T11 24536 24536 4 mp
12 Teren Stâlp T12 24538 24538 4 mp
13 Teren Stâlp T12A 24541 24541 4 mp
14 Teren Stâlp T13 24604 24604 4 mp
15 Teren Stâlp T14 24600 24600 4 mp
16 Teren Stâlp T15 24524 24524 4 mp
17 Teren Stâlp T15A 24526 24526 4 mp
18 Teren Stâlp T16 24585 24585 4 mp
19 Teren Stâlp T17 24602 24602 4 mp
20 Teren Stâlp T18 24599 24599 4 mp
21 Teren Stâlp T19 24543 24543 4 mp
22 Teren Stâlp T20 24525 24525 4 mp
23 Teren Stâlp T21 24527 24527 4 mp
24 Teren Stâlp T22 21639 21639 4 mp
TOTAL     988 mp

ART.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune a contractului de concesiune nr. 9756/23.06.2005.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.71 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 3, 2023

Comments are closed.