Administrație Publică

Dispoziția nr.144 din 05.04.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 06.04.2023

aprilie 6, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Joi, 06.04.2023, ora 15,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndata  care se va desfașura în sala de ședinte  a Primăriei orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind numirea dnei Drăcea Iuliana – Petruța în funcția de administrator al SC.Sinaia Forever SRL  pe o perioada de 4 ani.
  2. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia, asupra terenurilor pădure în suprafață de 3409 mp. nr.cad.25495 CF nr. 25495 și de 2282 mp. nr.cad.23621 CF nr. 23621, situate în orașul Sinaia, UP IV- UA 1% T 24, PD 207, județul Prahova.
  3. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 3, parter+mansardă, nr. cad. 21620-C1-U3, împreună cu suprafețele indivize, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: aprilie 6, 2023

Comments are closed.