Administrație Publică

Anunț licitație vânzare teren str. Gheorghe Șincai nr. 2C lot 2 termen 1

aprilie 10, 2023

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Orașul Sinaia cu sediul în Sinaia, cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, județul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int. 113 si 114, fax: 0244 314 509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro, e-mail persoana de contact: ilie.voicu@primaria-sinaia.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Licitație publică pentru vânzare teren în suprafață de 41 mp, aparținând domeniului privat al Orașului Sinaia, situat în intravilanul  Orașului Sinaia, str. Gheorghe Șincai nr. 2C, lot 2.

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 68/28.03.2023.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

La cerere, de la sediul Orașului Sinaia.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Orașului Sinaia, Bd. Carol I nr. 47, județul Prahova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:

300 lei / exemplar, ce se achită la casieria autorității contractante.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 03.05.2023, ora 10.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.05.2023, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Orașul Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, parter, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

11.05.2023, ora 14.00, Orașul Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, județul Prahova, sala 1, etaj 1.

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Văleni nr. 44, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2023.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: aprilie 10, 2023

Comments are closed.