Administrație Publică

Hotărârea nr.72 din data de 06.04.2023

aprilie 11, 2023

Privind numirea dnei Drăcea Iuliana – Petruța în funcția de  administrator  al SC Sinaia Forever SRL  pe o perioada de 4 ani

Având în vedere :

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea înregistrat sub nr.1043/05.04.2023;

– Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1044/05.04.2023, întocmit de Compartimentul juridic, contencios-administrativ și administrație publică;

– Raportul comisiei de selecție a candidaților în vederea numirii administratorului SC. Sinaia Forever SRL. înregistrat sub nr. 1028/04.04.2023;

– Avizul comisiei de specialitate.

Ținând cont de prevederile :

  • HCL 131 / 28.07.2010 privind înființarea SC Sinaia Forever SRL;
  • HCL 251/05.12.2022 privind încetarea contractului de administrare/mandat nr. 1126/23.05.2016 dintre domnul Negulescu Cristian-Florin și SC Sinaia Forever SRL și numirea dnei Drăcea Iuliana-Petruța ca administrator provizoriu al SC Sinaia Forever SRL;
  • Actul constitutiv al SC Sinaia Forever SRL nr 15998/23.06.2020 actualizat prin HCL. nr.266/19.12/2022 si nr. 17/16.02.2023;

În conformitate cu prevederile  art. 60 alin.(2) din OUG nr.109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.a) și d),  coroborat cu art. 139, alin.(1) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se numește d-na Drăcea Iuliana – Petruța,  administrator  al SC Sinaia Forever SRL, pentru o perioadă  de 4 ani.

Art.2. – Împuternicește Primarul Orașului Sinaia să elaboreze contractul de administrare/mandat, să stabilească criteriile de performantă, obiectivele și atribuțiile care trebuie îndeplinite de  administratorul SC. Sinaia Forever SRL și să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia,  contractul de administrare/mandat.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Orașului Sinaia prin aparatul de  specialitate și  de către administratorul  SC Sinaia Forever SRL.

Art.4. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și  Administrație Publică, persoanelor sus menționate.

Vezi HCL nr.72 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 12, 2023

Comments are closed.