Administrație Publică

Hotărârea nr.75 din data de 06.04.2023

aprilie 11, 2023

Privind reducerea numărului minim de locuri de parcare, din contractul  de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 și actele adiționale nr. 1/14268 din 17.05.2022, nr. 2/ 22188 din 17.08.2022 și 3/4451 din 17.02.2023, pentru terenul suprafață de 9528 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1054 / 05.04.2023 întocmit de Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, prin care propune reducerea de la 140 locuri la 100 locuri a numărului minim de locuri de parcare, din contractul  de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 și actele adiționale nr. 1/14268 din 17.05.2022, nr. 2/ 22188 din 17.08.2022 și 3/4451 din 17.02.2023, pentru terenul suprafață de 9528 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50.

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 1055/ 05.04.2023  prin care propune aprobării Consiliului Local Sinaia reducerea de la 140 locuri la 100 locuri a numărului minim de locuri de parcare, din contractul  de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 și actele adiționale nr. 1/14268 din 17.05.2022, nr. 2/ 22188 din 17.08.2022 și 3/4451 din 17.02.2023, pentru terenul suprafață de 9528 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50.

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu cererea nr. 44/04.04.2023 a S.C. IMO INVEST TOTAL S.R.L., înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 9096/05.04.2023;

Ținând cont de art. 1, alin. (2) și  art. 17, alin. (1) din contractul de concesiune nr.  24159/ 19.08.2021;

În temeiul art. 129, alin (1) și alin.(2), lit. c) și alin. (6) lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și  art.196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă reducerea de la 140 locuri la 100 locuri, a numărului minim de locuri de parcare prevăzut la art. 1, alin. (2), din contractul de concesiune nr. 24159/ 19.08.2023, dintre ORAȘUL SINAIA în calitate de concedent și S.C. IMO INVEST TOTAL S.R.L., în calitate de concesionar.

ART.2. – Împuternicește Primarul sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism.

Vezi HCL nr.75 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 12, 2023

Comments are closed.