Administrație Publică

Dispoziția nr.183 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință ordinară în data de 22.05.2023

mai 18, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Luni, 22 mai 2023, ora 17,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință ordinară  care se va desfașura în sala de ședințe a Consiliului Local Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din lunile martie și aprilie 2023;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și a contului de execuție al bugetului de credite interne pe anul 2022.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Transport Urban Sinaia  SRL la data de 31.12. 2022.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Sinaia Forever SRL. la data de 31.12. 2022.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisionului anual și constituirea fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea împrumutului făcut de SC. Transport Urban SRL.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Orașul Sinaia la Programul privind casarea autovehiculelor uzate ”Rabla local”, derulat cu Administrația Fondului de Mediu.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. 207/2022 de aprobare a proiectului ”Construire de insule ecologice, digitalizare în orașul Sinaia”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – PNRR/2022/C3/S /I.1.B, în componența C3-Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Orașul Sinaia și Asociația Retromobil Club România pentru realizarea evenimentului ”Concursul de Eleganță Automobilistică”.
 10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare cu titlu gratuit a două bucăți ”Mașini de pregătit alimente” și a unui ”Calandru electric D250x1400 mm”.
 11. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al UAT Oraș Sinaia în domeniul privat al UAT Oraș Sinaia.
 12. Proiect de hotărâre privind restituirea de către SC. Sinaia Forever SRL, către UAT Oraș Sinaia, în vederea valorificării și, după caz, casării/desființării unor bunuri de retur.
 13. Proiect de hotărâre privind completarea capitolului V – Contravenții, Sancțiuni, din anexa regulamentului privind comecializarea produselor și serviciilor de piață în orașul Sinaia, aprobată prin HCL. 106/2016.
 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr.13, bl. 9 C, et.2, ap.12, având nr.cadastral 24342-C1-U12, către dna. Dumitrache Elena Corina.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia , pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia , pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al orașului Sinaia;
 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 79 mp, situat în Sinaia, str. Piața Unirii nr. 7, lot 2.
  19. Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 228 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 30, nr. cad. 11279.
 19. Proiect de hotărâre privind cesionarea cotei părți indivize de 1/2 (119 mp) din dreptul de concesiune asupra terenului aferent construcției, în suprafață de 238 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, nr. cadastral 20536 (nr. cad. vechi 10135), cartea funciară nr. 20536 (nr. CF vechi 7801), obiect al contractului de concesiune nr. 16682/06.09.2006.
 20. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 5000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400 FN, nr. cad. 1622, CF nr. 22865.
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 159/03.11.2020 pentru alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Sinaia pe domenii de specialitate
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza DALI pentru proiectul ”Casino Sinaia – Reabilitare Termică” și a indicatorilor tehnico-economici.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.