Administrație Publică

Hotărârea nr.79 din data de 22.05.2023

mai 26, 2023

Privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

Având în vedere referatul de aprobare  nr.12069 din 09 mai 2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și  raportul  de specialitate nr.12070/09.05.2023  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ;

Văzând avizul   comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și  a Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale, modificată și completată;

În conformitate cu prevederile  art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E :                                        

ART. l  Aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 astfel :

  1. BUGET LOCAL

    I. VENITURI :   

1.761.060 lei

Impozit venit din transferul prop.imob.din patrimoniul pers.(03.18.00)

Impozit clădiri persoane fizice  (07.01.01)

Venituri din prestări servicii (33.08.00)

Venituri din donații și sponsorizări  (37.01.00)

Venituri din vânzarea unor bunuri(39.07.00)

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică (42.66.00)

                  21.000 lei

640.000 lei

-208.000 lei

261.060 lei

839.000 lei

+208.000 lei

    II. CHELTUIELI :

1.761.060 lei

Cap.51.02 ”AUTORITĂȚI PUBLICE”

1.     Titlul I  Cheltuieli de personal

     2.Titlul XXI Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0

+34.370 lei

-34.370 lei

 

Cap.67.02 ”CULTURA RECREERE RELIGIE ”

1. Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe                                                                                                                                                      nerambursabile  aferente cadrului financiar 2014-2020

ASISTENTA TEHNICA – Regenerare urbană zona Zgarbura prin realizarea de parcuri publice, zone de promenade și incubator de afaceri.67.05.03.58.01.03 =  103.000 lei

103.000 lei

Cap.70.02 ”SERVICII DEZV.ȘI LOCUINȚE”

1.     Titlul XV- Active nefinanciare (71.01.30)

Reparații clădire Casino 70.03.01.71.01.30=150.000 lei

2. Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  aferente cadrului financiar 2014-2020

 Sinaia 3.0 Educție, Social,  Mobilitate-58.01.03 1.041.000lei

 ASISTENTA TEHNICA – Reconfigurare urbanistică în zona parcului central și realizarea unei zone pietonale cu acces carosabil restricționat între intersecția bd.Carol I – str.Aosta  și intersecția bd.Ferdinand – str. Eroilor, inclusiv realizarea unui pasaj auto subteran de legătură între bd.Carol I și bd.Ferdinand  70.50.0058.01.03 =103.000 lei

 

1.294.000 lei

150.000 lei

 

1.144.00     lei

 

1.041.000 lei

 

103.000 lei

 

Cap.87.02 ”ALTE ACȚIUNI ECONOMICE ”

1.Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  aferente cadrului financiar 2014-2020

 ASISTENTA TEHNICA – Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota 1400- Cota 2000(instalații de transport pe cablu și instalații de zăpadă artificială)87.04.00.58.01.03 =103.000 lei  

 

103.000 lei

Cap.87.02 ” ALTE ACȚIUNI ECONOMICE”

Titlul II Bunuri și servicii

261.060 lei

 

  1. BUGET CREDITE INTERNE

        I. VENITURI :   

0 lei

       II. CHELTUIELI :

0 lei

       Cap.70.07 ”SERVICII DEZV. ȘI LOCUINȚE”

       1. Titlul XV- Active nefinanciare (71.01.30)

Eliberare amplasament pentru executarea lucrărilor de investiții in     infrastructură urbană (70.07.06 71.01.30) -1.800.000 lei

        2.Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile     aferente cadrului financiar 2014-2020

       Sinaia 3.0 Educție, Social,  Mobilitate

       Cheltuieli neeligibile  (70.07.50.00. 58.01.03) +900.000 lei

       Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile     aferente cadrului financiar 2014-2020

       Centrul S – Loc de bine

       Cheltuieli neeligibile  (70.07.50.00. 58.01.03) +400.000 lei

 

-500.000 lei

-500.000 lei

 

        Cap.84.07” TRANSPORTURI”

        Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  aferente    cadrului financiar 2014-2020

       NOCO 2 –Cale pentru pietoni

       Cheltuieli neeligibile  (84.07.03.03.58.01.03) +500.000 lei

 

+500.000 lei

 

  1. BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

        I. VENITURI :   

0 lei

Venituri din vânzarea unor bunuri

0 lei

 

        II. CHELTUIELI :

0 lei

   Cap.66.10 ”SĂNĂTATE ”

 

1.Titlul I – Cheltuieli salariale

 

2.Titlul II – Bunuri și servicii

 

3.Titlul XXI Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

 

0

+17.140 lei

 

+14.620 lei

 

-31.760 lei

 

        ART.2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse

Umane din cadrul Primăriei Oraș  Sinaia.

        ART.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia și  Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.79 în format pdf AICI

Last modified: mai 26, 2023

Comments are closed.