Administrație Publică

Hotărârea nr.76 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind aprobarea  Contului de execuție al veniturilor  și cheltuielilor  bugetului local,  a Contului de execuție  al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și a contului de execuție a bugetului de credite interne  pe anul 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr.1045 din 05 aprilie 2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și  raportul  de specialitate nr.1046 din  05.04.2023  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune  aprobarea Contului de execuţie al veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a Contului de execuție al bugetului institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții  si a contului de executie al bugetului de credite interne  pe anul 2021 ;

Văzând  avizul comisiei de specialitate  a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate  cu prevederile art.57 din Legea 273/2006, privind  finanțele publice  locale,cu modificările și completările ulterioare ;

În conformitate cu prevederile  art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată;

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E :  

       ART.1. – Aprobă Contul anual de execuție a veniturilor și cheltuielilor bugetului local,   Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și  Contul de execuție a bugetului de credite interne, pe anul 2022, conform anexelor la prezenta hotărâre.              

     ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul orașului Sinaia, prin serviciile  de specialitate.

        ART.3. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraș  Sinaia.

        ART.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia și  Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.76 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.