Administrație Publică

Hotărârea nr.77 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Transport Urban Sinaia SRL., aferente anului 2022

Având în vedere :

Referatul de aprobare  inițiat de Primarul Orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 1319/05.05.2023;

Raportul de specialitate înregistrat la Primăria Orașului Sinaia sub nr. 1320/05.05.2023 întocmit de Serviciul Buget și Resurse Umane;

Raportul Administratorului  SC. Transport Urban SRL. Sinaia, nr. 613/04.05.2023 transmis cu adresa înregistrată la Primăria Orașului Sinaia sub nr. 11721/05.05.2023;

– Raportul asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, întocmit de dna  Ioanei Dobrița,  auditor financiar, consultant fiscal și evaluator;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2007 privind înființarea SC.Transport Urban Sinaia SRL, cu   modificările și completările ulterioare;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– art.28 alin.(4) din Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității cu modificările și completările ulterioare;

art.1, lit.f) și lit.g) pct.3) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

– Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

– Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind  situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

– Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

În conformitate cu prevederile  art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată;

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129  alin. (2), lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art. 139 alin.(3) lit.a)  și art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

ART. 1. – Aprobă situațiile  financiare anuale  ale SC. Transport Urban SRL., încheiate la data de 31.12.2022 : bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația  activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, note explicative de la nr.1 la nr. 10, prevăzute în anexa care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă pentru anul 2022, profitul net în suma de 1.686.383 lei,  repartizat conform OUG nr.  64/2001, astfel :

  • rezerve legale           347,00 lei;
  • dividende       191,50 lei;
  • alte rezerve(investiții)      191,50 lei;

ART.3. – Aprobă   virarea dividendelor în cotă de 50 %, respectiv  843.191,50 lei, acționarului unic – Consiliul local Sinaia,   în termen de 60 zile de la data aprobării, în contul UAT. Oraș Sinaia.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane și administratorul SC. Transport Urban Sinaia SRL.

ART.5. – Prezenta hotărâre se comunică de Secretarul General al Orașului Sinaia prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică : Instituției Prefectului Județul Prahova, Primarului Orașului Sinaia, SC. Transport Urban Sinaia SRL și Serviciului Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.77 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.