Administrație Publică

Hotărârea nr.80 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind  aprobarea comisionului anual și constituirea fondului de risc, pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg  din garantarea împrumutului până la concurența sumei de 7.425.000 lei, de către Oraș Sinaia, la contractul de credit în valoare de 14.850.000 lei, contractat de SC TRANSPORT URBAN SRL,  pentru finanțarea  proiectelor de investiții  de  interes local Active din Orașul Sinaia ce aparțin SC Teleferic SA  și Instalație de transport pe cablu tip  Teleschi  Călugărul 

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.1428/16.05.2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre  și raportul de specialitate nr.1429/16.05.2023 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune aprobarea comisionului anual și constituirea fondului de risc  pentru garantarea împrumutului până la concurența sumei de 7.425.000 lei de către Oraș Sinaia la contractul de credit în valoare de 14.850.000 lei contractat de SC TRANSPORT URBAN SRL pentru finanțarea  proiectelor de investiții  de  interes   local “Active din Orașul Sinaia ce aparțin SC Teleferic SA“ și “Instalație de transport pe cablu tip  Teleshi  Călugărul“ ;

– Hotărârea Consiliului Local nr.245/18.11.2022 privind  aprobarea garantării a maxim 7.425.000 lei din valoarea unei  finanțări rambursabile interne  ce urmrază a fi contractată de SC Transport Urban SRL, pentru finanțarea  obiectivelor de investiții  de interes public local “Active din Orașul Sinaia ce apartin SC Teleferic SA“ și “Instalație de transport pe cablu tip  Teleshi  Călugărul“ ;

– Avizul comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În conformitate cu Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7315/08.12.2022, privind avizarea  favorabilă  a garantării  sumei de 7.425.000 lei, de către Orașul Sinaia, a unei finanțări rambursabile în valoare de 14.850.000 lei contractată de  SC Transport Urban SRL, pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes local  Active din Orașul Sinaia ce aparțin SC Teleferic SA“ și “Instalație de transport pe cablu tip  Teleschi  Călugărul“;

În baza art.64 alin.(1,2,3 si 4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,  cu modificările si completările  ulterioare ;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.b) coroborat  cu alin.(4), lit.b), art.139 alin.(3), lit.a), b) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAȘULUI  SINAIA

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E :

      ART.1. – Se aprobă constituirea fondului de risc anual în suma de 7.425 lei, deschis la Trezoreria Bușteni, pe perioada de derulare a creditului,  pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea împrumutului până la concurența sumei de 7.425.000 lei de către Oraș Sinaia la contractul de credit în valoare de 14.850.000 lei,  contractat de SC TRANSPORT URBAN SRL pentru finanțarea  proiectelor de investiții  de  interes local  “ Active din Orașul Sinaia ce aparțin SC Teleferic SA “ și “ Instalație de transport pe cablu tip  Teleshi  Călugărul “.

       ART.2. – (1)  Se aprobă comisionul anual pentru constituirea fondului de risc  în procent de 0,1% din valoarea garantată de Oraș Sinaia pe perioada de derulare a creditului.

– (2) Comisionul anual la fondul de risc  în valoare de 7.425 lei, se va achita de către SC TRANSPORT URBAN SRL , în primul trimestru al anului următor, respectiv 31 martie.

                 – (3) In cazul întârzierilor la plata comisionului la fondul de risc , se percep  majorări de întârziere conform   art.183 alin ( 2) Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

ART.3. – Dobânzile acumulate pe perioada de garantare din comisionul  anual încasat,vor completa valoarea totala a fondului de risc.

ART.4. –   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul  Buget și Resurse Umane și SC. Transport Urban SRL.

       ART.5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, SC. Transport Urban SRL și  Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.80 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.