Administrație Publică

Hotărârea nr.81 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind aprobarea participării U.A.T. Orașul Sinaia la Programul privind casarea autovehiculelor uzate “Rabla local “, derulat cu Administrația Fondului de Mediu

Având în vedere:     

          Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia nr. 1309/04.05.2023;

Ținând seama de:

Raportul de specialitate nr. 1310/04.05.2023 întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

        – Ordinul nr.2261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate;

– Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) și lit.d), alin.(4) lit.g) și alin.(7) lit.i), coroborat cu  art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. –   Aprobă participarea U.A.T. – Orașul Sinaia la programul privind casarea autovehiculelor uzate “Rabla Local “, derulat în conformitate cu Administrația Fondului de Mediu.

ART.2. –  Finanțarea va fi solicitată pentru un număr de 50 de autovehicule.

ART.3. –  Suma de 30.000 lei, contribuție proprie, va fi prevăzută în bugetul local al orașului Sinaia.

ART.4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Buget și  Biroul Taxe și Impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia.

ART.5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane și Biroului Taxe și Impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.81 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.