Administrație Publică

Hotărârea nr.82 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind modificarea H.C.L. 207/2022 de aprobare a proiectului „Construire de insule ecologice, digitalizate, în orașul Sinaia”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilienta – PNRR/2022/C3/S/I.1.B, în componenta C3-Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 1389/11.05.2023;

         – Raportul de specialitate nr. 1395 /11.05.2023 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune modificarea H.C.L. 207/2022 de aprobare a proiectului „Construire de insule ecologice, digitalizate, în orașul Sinaia”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilienta – PNRR/2022/C3/S/I.1.B, în componenta C3-Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate;

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

Ținând cont de prevederile:

    – Hotărârii 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

    – Ghidului specific-condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B;

    – Ordinului 890/2023 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.366/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B. ”Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiția I1. ”Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor;

    – Ordonanței de urgenta a Guvernului României nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

    – Ordonanței de urgenta a Guvernului României nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

    – Ordonanței Guvernului României nr.2/2021, privind depozitarea deșeurilor;

    – Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;

    – Art. 7, alin.13 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

    – Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În baza prevederilor art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), alin.(7), lit.n), ale art. 139, alin.(3), lit.’d), ale art.140, alin.(1), precum si ale art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1.  Se modifică art. 3 din HCL. 207/2022, și va avea următorul cuprins:

Art.3.1. Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului „Construire de insule ecologice, digitalizate, în orașul Sinaia” în cuantum de 330.000 euro (fără TVA), respectiv 1.623.435 lei (fără TVA). Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile va fi suportata de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau invesțiții pentru Componenta C3-Managementul Deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

(1¹) Valoarea totală a finanțării nerambursabile prevăzută la alin. (1) se suplimentează, având în vedere modificarea costului unitar eligibil potrivit art. I, pct. 5 din Ordinul MMAP nr. 890/2023, cu valoarea de 452.594,00 lei, echivalentul a 92.000,00 euro, la care se adaugă diferență TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 85.992,86 lei, rezultând o valoare totală a finanțării nerambursabile de 2.076.029,00 lei, echivalentul a 422.000,00 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 394.445,51 lei.”

ART. 2. Toate celelalte articole din H.C.L. 207/26.09.2022 rămân neschimbate.

ART. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane, Serviciul Investiții și Achiziții, Serviciul Urbanism și Cadastru și Direcția Poliția Locală.

ART.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică : Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Biroului Investiții și Achiziții, Serviciului Urbanism și Cadastru, Direcției Poliție Locală și Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.82 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.