Administrație Publică

Hotărârea nr.83 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

privind  aprobarea asocierii între Orașul Sinaia și Asociația Retromobil Club România pentru realizarea evenimentului ”Concursul de Eleganță Automobilistică”

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 1417/ 12 mai 2023 al Primarului Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr.  1421/  15 mai 2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1);

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art.129, alin. (2), lit.e) și alin.(9) lit.a), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1 – Aprobă asocierea între Orașul Sinaia și Asociația Retromobil Club România pentru realizarea evenimentului ”Concursul de Eleganță Automobilistică.” 

ART.2 – Aprobă Contractul de Asociere între Orașul Sinaia și Asociația Retromobil Club România pentru realizarea evenimentului ”Concursul de Eleganță Automobilistică”, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

ART.3 –  Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de asociere și actele adiționale între Orașul Sinaia și Asociația Retromobil Club România.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget si Resurse Umane și SC Sinaia Forever SRL.

ART.4 – Hotărârea va fi comunicată de către Secretarul general al orașului Sinaia, prin intermediul Compartimentului Juridic, contencios-administrativ și administrație publică, Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Asociației Retromobil Club România, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget și Resurse Umane și SC. Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.83 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.