Administrație Publică

Hotărârea nr.84 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind darea în administrare cu titlu gratuit a 2 buc. „MAȘINI DE PREGĂTIT ALIMENTE” și 1 buc. „CALANDRU ELECTRIC D250x1400 mm”

Consiliul Local Oras Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1418 din 12.05.2023 al Primarului orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 1449/16.05.2023 întocmit de Biroul Investiții si Achiziții prin care se propune darea în administrare cu titlu gratuit a 2 buc. „MAȘINI DE PREGĂTIT ALIMENTE” și 1 buc. „CALANDRU ELECTRIC D250x1400 mm”;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 198/2020 prin care s-a aprobat darea în administrare cu titlu gratuit a ”bunurilor cu destinație unități de învățământ, proprietate publică a orașului Sinaia către Colegiul „Mihail Cantacuzino”;

În conformitate cu prevederile art. 103, alin. (2) și art. 105, alin. (2), lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 108, lit. a), coroborat cu art. 129, alin. (2), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. g), și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă darea în administrare a următoarelor bunuri: „MASINI DE PREGATIT ALIMENTE”- 2 buc. și „CALANDRU ELECTRIC D250x1400 mm”- 1 buc., către unitatea de învățământ Colegiul „Mihail Cantacuzino” – Grădinița „Floare de Colț”.

Art. 2. – Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces verbal încheiat între ORAȘUL SINAIA si COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO” – GRĂDINIȚA „FLOARE DE COLȚ”.

Art. 3. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a  următoarelor bunuri: „MAȘINI DE PREGĂTIT ALIMENTE”- 2 buc. și „CALANDRU ELECTRIC D250x1400 mm”- 1 buc., către unitatea de învățământ Colegiul „Mihail Cantacuzino” – Grădinița „Floare de Colț”.

Art. 4. – Colegiul „Mihail Cantacuzino” – Grădinița „Floare de Colț” va suporta toate cheltuielile de reparații și întreținere necesare bunei funcționări a bunurilor.

Art. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Investiții si Achiziții, Serviciul Buget și Resurse Umane si Colegiul „Mihail Cantacuzino” – Grădinița „Floare de Colț”.

Art. 6. – Prezenta hotarare va fi adusă la cunostința/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Biroului Investitii si Achizitii, Serviciului Buget și Resurse Umane si Colegiului „Mihail Cantacuzino” – Grădinița „Floare de Colț”.

Vezi HCL nr.84 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.