Administrație Publică

Hotărârea nr.85 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind trecerea unor bunuri din domeniul public al UAT Oraș Sinaia în domeniul privat al UAT Oraș Sinaia

        Având în vedere referatul de aprobare nr.1349/09.05.2023, întocmit de inițiatorul proiectului și raportul de specialitate nr.1370/10.05.2023 întocmit de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, prin care propune trecerea unor bunuri din domeniul public al UAT Oraș Sinaia în domeniul privat al UAT Oraș Sinaia;

Văzând  referatul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia:

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul prevederilor art.285 lit.a), art.287 lit.b), art.361 alin.(2) și alin.(3), art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și  art.196 alin.(1) lit.a) din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

       ART. 1. –  Se aprobă trecerea bunurilor  cuprinse  în anexă din  domeniul public al UAT Oraș Sinaia în domeniul privat al UAT Oraș Sinaia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz, casării acestora.

      ART. 2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane.

      ART. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia și  Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.85 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.