Administrație Publică

Hotărârea nr.86 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind restituirea de către SC Sinaia Forever SRL, către Orașul Sinaia, în vederea valorificării și, după caz,  casării/desființării a unor bunuri de retur  Consiliul Local al Orașului Sinaia, Județul Prahova

 Având în vedere:

–  Referatul de aprobare al Domnului Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 1104/12.04.2023;

– Raportul de specialitate înregistrat la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 1105/12.04.2023, întocmit de Compatimentul Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;

– Solicitarea SC.Sinaia Forever SRL înregistrată la Primăria Orașului Sinaia cu nr.8281/28.03.2023 privind restituirea unor bunuri de retur, în vederea casării;

– HCL. 87/2020, privind completarea listei bunurilor de retur cu autoturismul Volkswagen Passat 4×4;

– HCL. 64/21.04.2022 și Procesul Verbal de predare – primire nr. înreg. 3260/01.07.2022 încheiat între Serviciul Public Salvamont Sinaia, în calitate de predător și SC Sinaia Forever SRL, în calitate de primitor a unui MOTOCICLU CVADRICICLU L7E RANGER 700XP;

– Procesul Verbal de predare – primire din data de 31.05.2022 cu nr. înreg. 5743/07.12.2020 încheiat între Serviciul Public Salvamont Sinaia, în calitate de predător și SC Sinaia Forever SRL, în calitate de primitor a unui SNOWMOBIL POLARIS FST IQ;

– Procesul Verbal de predare – primire nr. înreg. 20365/31.08.2010 încheiat între Serviciul de Administrare a Orașului, în calitate de predător și SC Sinaia Forever SRL, în calitate de primitor a unei CAMIONETA IVECO 35C10D-BENA BASCULABILA PH-57-PRI;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

 • nr. 131/2010 privind înființarea SC Sinaia Forever;
 • 146/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat  către  SC Sinaia  Forever SRL, cu completările și modificările ulterioare;
 • HCL 91/2020 privind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public si privat;
 • Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administativ teritoriale;

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul prevederilor  art. 129, alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 139,  alin.(3) lit.g) și art.196, alin. (1), lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. Aprobă restituirea de către SC Sinaia Forever SRL, către Orasul Sinaia, în vederea valorificării și, după caz,  casării/desființării a următoarelor bunuri de retur:

 1. MOTOCICLU CVADRICICLU L7E RANGER 700XP;
 • Serie șasiu: TL966RA7071900071
 • Serie motor nr : EH0680LE
 • Culoare: Verde
 • Cartea Tehnică: G335863, certificate de inmatriculare P00279326H
 • Plăcuțe de înmatriculare.
 1. SNOWMOBIL POLARIS FST IQ;
 • inventar 200062
 1. CAMIONETA IVECO 35C10D-BENA BASCULABILA PH-57-PRI
 • an fabricație 2008
 • de identificare ZCFC3576005758529
 1. AUTOTURISM MARCA VOLKSWAGEN PASSAT 4X4

– nr.înmatriculare B-32-ENT

– nr.înregistrare WVWZZZ3BZ3P260812

– an de fabricație 2003

ART.2. Predarea bunurilor de retur se va face prin Proces Verbal de Predare – Primire.

ART.3. Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către SC Sinaia Forever  SRL. și  Serviciul Buget și Resurse Umane.

ART.4. Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică, Prefecturii Județului Prahova, Direcției Poliția Locală, Serviciului Buget și Rsurse Umane si SC Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.86 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.