Administrație Publică

Hotărârea nr.87 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind completarea capitolului V- Contravenții, Sancțiuni,  din anexa regulamentului privind  comercializarea produselor și serviciilor de piață în orașul Sinaia, aprobată prin HCL 106/2016

Consiliul Local al Orașului Sinaia, Județ Prahova;

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare al Domnului Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.766/15.03.2023

– Raportul de specialitate înregistrat la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 767/15.03.2023 întocmit de  Compartimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;

– Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu:

  • 1, art.5 alin (1), art.6 alin (2) din OG 99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
  • 106/2016 privind regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață în orașul Sinaia;
  • Ordonanța 2/2001, 2, alin (2) privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art.129 alin. (1) și (2), lit. (d),  art.139 alin (1) și art. 196.alin (1), lit a) din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. Aprobă completarea capitolului V – Contravenții, Sancțiuni, din HCL 106/2016, cu art. 29.1 și 29.2 după cum urmează:

”Art. 29.1

Următoarele fapte reprezintă activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și constituie contravenții care se sancționează cu amendă între 1000lei – 2000lei persoanele fizice și între 2000lei -2500lei  pers.juridice:

a)efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condițiilor stabilite prin lege;

b)vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Sinaia.

c)expunerea spre vânzare ori vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;

d)efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de servicii, după caz, cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile legii. Documentele de proveniență vor însoți mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;

e)omisiunea întocmirii și afișării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către operatorii economici a prețurilor și tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de prețuri și tarife.”

”Art. 29.2

Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârșirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art.29.1, dacă sunt ale contravenientului, precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă.”

ART.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Poliția Locală.

ART.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică,  Prefecturii Județului Prahova, Direcției Poliția Locală și  Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.87 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.