Administrație Publică

Hotărârea nr.89 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.1390/11.05.2023;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.1391/11.05.2023;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile:

– art. 109, al. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b) și pct.c);

– art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru   consultanță și reprezentare juridică în litigiul ce formează dosarul nr.4484/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a-II-a  Contencios Administrativ și Fiscal, având ca obiect: anulare act administrativ, reclamantă fiind: Asociația Agent Green, cu sediul in Municipiul București, strada C-tin.Boghiu, nr.11, Sectorul 1, în toate fazele procesuale de fond și superioare, precum și în dosarele ce vor deriva din acesta, până la soluționarea definitivă a litigiului.

Art. 2. Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Compartimentul Juridic – Contencios Administrativ si Administratie Publica și de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia si Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.89 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.