Administrație Publică

Hotărârea nr.91 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

privind aprobarea inventarierii în  domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova; 

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 1449/16.05.2023, întocmit de Vlad Oprea,  Primar;

–  Raportul de specialitate nr. 1450/16.05.2023, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia;

–  Procesul verbal nr. 1435/16.05.2023 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile:

– art. 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;

– art.354, alin. (1) şi alin. (2) și art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 6, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

– H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1.Aprobă inventarierea în domeniul privat al oraşului Sinaia a unor terenuri, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane și Serviciului Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.91 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.