Administrație Publică

Hotărârea nr.92 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafață de 79 mp, situat în Sinaia, str. Piața Unirii nr. 7, lot 2

                   Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 1447 /16.05.2023 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 79 mp, situat în Sinaia, Str. Piața Unirii nr. 7, lot 2;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr.1448 /16.05.2023;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 363 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul  art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin.(2) și art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 79 mp, situat în Sinaia, Str. Piața Unirii nr. 7, lot 2, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafață de 79 mp, situat în Sinaia, Str. Piața Unirii nr. 7, lot 2.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafață de 79 mp, situat în Sinaia, Str. Piața Unirii nr. 7, lot 2, conform planului de situație din anexa 5.

ART.4. Aprobă documentația pentru licitație conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Prețul de pornire a licitației este de 70 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

ART.8. – Împuternicește Primarul sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.9. – Câștigătorul licitației are obligația de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului și înscrierii terenului în cartea funciară, precum și pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget și Resurse Umane.

ART.11. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane și Serviciului Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.92 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.