Administrație Publică

Hotărârea nr.95 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 5000 mp, situat în intravilanul orașului Sinaia,

Str. Drum Cota 1400 FN, nr. cad. 1622, CF nr. 22865

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1410 din 12.05.2023 al d-lui Vlad Oprea – Primarul Orașului Sinaia, prin care propune neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 5000 mp, situat în intravilanul orașului Sinaia, Str. Drum Cota 1400 FN, tarla 18, parcela 131/28, nr. cad. 1622, CF nr. 22865;

Având în vedere  Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 1411 /12.05.2023;

Văzând înștiințarea nr. 262/08.05.2023 a Biroului Individual Notarial Rațiu Janina Gabriela din București, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 11910/08.05.2023, prin care solicită exercitarea dreptul de  preemțiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 5000 mp, situat în intravilanul orașului Sinaia, Str. Drum Cota 1400 FN, tarla 18, parcela 131/28, nr. cad. 1622, CF nr. 22865, teren care se învecinează cu proprietatea orașului Sinaia;

În conformitate cu art. 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.g) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită dreptul de preemțiune asupra terenului pădure în suprafața de 5000 mp, situat în intravilanul orașului Sinaia, Str. Drum Cota 1400 FN, tarla 18, parcela 131/28, nr. cad. 1622, CF nr. 22865, la prețul total de 800.000 euro (160 euro/mp);

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia,  Serviciului Urbanism și Cadastru și Biroului  Notarial Rațiu Janina Gabriela.

Vezi HCL nr.93 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.