Administrație Publică

Hotărârea nr.96 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 159/03.11.2020  pentru alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Sinaia pe domenii de specialitate

Având în vedere:

– Referatul de aprobare  înregistrat sub  nr. 1257/02.05.2023 al  Primarului Orașului Sinaia, în calitate de iniţiator;

– Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1267/02.05.2023 întocmit de Compartimentul juridic, contencios – administrativ și administrație locală;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Ținand cont  de:

– Hotărârea  Consiliului Local nr. 159/03.11.2021 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Sinaia pe domenii de specialitate;

– Ordinul  nr. 101 din 20.02.2023 al Prefectului judetului Prahova prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al dlui Birău Octavian-Andrei, înainte de expirarea duratei  normale și s-a declarat vacant locul  de consilier local ales pe  lista de candidați  al Aliantei  USR – PLUS în cadrul Consiliului Local Sinaia;

– Încheierea civilă pronunțată  de  Judecătoria Sinaia în dosarul nr. 3837/310/2023  privind  validarea mandatului consilierului local supleant declarat ales al dnei. Boldeanu Elena ;

În conformitate cu prevederile art.124 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul administrativ cu modificarile și completările ulterioare;

Tinând cont de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul  art. 129 alin.(2), lit.a ) si alin. (14),  coroboarate cu art. 139 alin. (3) lit.i)  și  art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. – Se aprobă modificarea art. 1, pct.6 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 159/03.11.2020  pentru alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Sinaia pe domenii de activitate, care va avea următorul conținut :

Art.1./6. Comisia pentru minorități, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești :

– Boldeanu Elena

– Pavel Georgini-Mihail

– Miloș Călin-Ștefan”

Art.2. – Restul punctelor din art. 1 și art. 2 din  Hotărârea Consiliului Local nr. 159/03.11.2020, rămân neschimbate.

Art.3. – Secretarul general al orașului Sinaia, va comunica prezenta hotărâre, prin intermediul Compartimentului juridic, contencios administrativ și administrație  publică: Instituției Prefectului județul Prahova, Primarului orașului Sinaia, Doamnei Boldeanu Elena, membrilor Consiliului Local, Serviciului Buget și Resurse Umane și Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administratie Publică.

Vezi HCL nr.96 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.