Administrație Publică

Hotărârea nr.98 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/06.02.2023 privind aprobarea proiectului  ”Sinaia 3.0 Educație.Social.Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici

Având în vedere referatul de aprobare  nr. 1484/18.05.2023  inițiat de Primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 1485/18.05.2023 întocmit de către Direcția Poliția Locală;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Ținând cont de prevederile:

  • Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;
  • Hotărârii Guvernului nr. 907/ 2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;
  • 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 7, alin.(13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129 alin. (2)lit b, coroborat cu art 139 alin (3) lit a) si art 196 alin (1) lit a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

Art. I – Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 28/06.02.2023 care va avea urmatorul conținut :

         ”Art. 1.Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Sinaia 3.0 Educație. Social. Mobilitate”, de 36.570.336,25 lei (inclusiv T.V.A.).”

Art. II – Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului  Local nr. 28/06.02.2023 care va avea urmatorul conținut :

Art. 2. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a orașului Sinaia, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de  13.571.818,80 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 459.971,31 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Sinaia 3.0 Educație.Social.Mobilitate”. Cheltuielile vor fi suportate din surse de credite de finanțare internă și/sau din Bugetul Local.” 

Art. III – Se aprobă modificarea anexei 3, parte integrantă din Hotărârea nr. 97/2022 și se înlocuiește cu anexa 1 la prezenta Hotărâre de Consiliu Local.

Art. IV – Se aprobă modificarea anexei 4, parte integrantă din Hotărârea nr. 97/2022 și se înlocuiește cu anexa 2 la prezenta Hotărâre de Consiliu Local.

Celelalte articole din Hotărârea de Consiliu Local nr. 28/06.02.2023 rămân neschimbate.

Art. V – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinirea de către Serviciul   Buget și Echipa de implementare a proiectului.

Art . VI. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al orasului Sinaia prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios administrativ si Administratie  Publică :

– Prefectului Județului Prahova

– Primarului orașului Sinaia

– Serviciului Buget și Resurse Umane

– Echipei de implementare a proiectului

– Biroului Investiții  și Achizitii

Vezi HCL nr.98 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.