Administrație Publică

Hotărârea nr.99 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind aprobarea documentației tehnico –economice – faza DALI +PT+DE+CS pentru lucrări de “Reparații strada Mânăstirii și strada Furnica, oraș Sinaia, județul Prahova”

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 1460 / 17.05.2023 a Primarului Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr. 1487/18.05.2023 întocmit de Biroul Investiții și Achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia;

Luând în considerare prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă documentația tehnico-economica-faza DALI+PT+DE+CS pentru lucrările de “Reparații strada Mânăstirii și strada Furnica, oraș Sinaia, județul Prahova”.

Art. 2. – Aprobă principalii indicatori tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții “Reparații strada Mânăstirii și strada Furnica, oraș Sinaia, județul Prahova”, în valoare totala de 2.425.257,63 lei fără TVA, din care C+M: 2.309.012,57 lei fără TVA, conform Anexei “Deviz general actualizat” și Indicatori tehnico-economici, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Cu data adoptării prezentei hotărâri își pierde valabilitatea HCL nr. 54 / 28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico–economice – faza DALI+PT+DE+CS pentru lucrări de “Reabilitare strada Mânăstirii și strada Furnica, oraș Sinaia, județul Prahova”.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Investiții și Achiziții și Serviciul Buget din cadrul Primăriei Orașului Sinaia.

Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Biroului Investiții și Achiziții și Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.99 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.