Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 06.04.2023

iunie 6, 2023

Încheiat astăzi 06 aprilie  2023, orele 15,00 în şedinţa extraordinară  de îndată a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 144/05.04.2023, care   s-a desfăşurat în sala de ședințe a Primăriei orașului Sinaia situată în Sinaia, Bd. Carol I nr. 47.

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor.   Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 12 consilieri din  cei 17 consilieri aleși. Lipsesc motivat : dl. cons. Pavel Georgini, dna.cons. Poponete Elena-Valetina, dl.cons. Miloș Călin, dna.cons. Arieșan Aurora și dna. Șuvaina Maria-Monica.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu,  secretarul general al oraşului Sinaia, dl. Ilie Voicu, inspector Serviciul Urbanism si Cadastru,  dna. Drăcea Petruța Iuliana, administrator interimar la SC. Sinaia Forever SRL și d-na. Popescu Maria, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Întrucât dl. primar Vlad Oprea lipsește  motivat de la ședința de astăzi, dl. viceprimar Gheorghe Bădăran deschide lucrările acesteia  și îl invită pe dl. cons. Remus David, președinte de ședință sa preia lucrările acesteia.

Președintele de ședință  arată că pe ordinea de zi initială  sunt 3 puncte la care se mai adaugă un punct inscris pe ordinea de zi suplimentară.

Întreaba daca mai sunt și alte propuneri.

Întrucât nu mai sunt alte intervenții, supune aprobării proiectul ordinii de zi, care se aprobă în unanimitate.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind  numirea dnei Drăcea Iuliana – Petruța în funcția de  administrator  al SC.Sinaia Forever SRL  pe o perioada de 4 ani, inițiat de dl.primar Vlad Oprea.

Dl. cons. Marcoci Constantin  întreabă câte persoane s-au înscris pentru funcția de administrator pentru că, a constatat că, nu au fost cerințe ieșite din comun.

Dl. viceprimar menționează că  a depus dosarul o singură persoană, respectiv dna.Drăcea Petruța Iuliana

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă dacă  s-a făcut contractul de mandat.

Dna Beatrice Rădulescu, secretar general menționeaza că, prin hotărâre se face numirea administratorului, după care, conform art. 2 se împuternicește Primarul Orașului Sinaia să elaboreze contractul de administrare/mandat, să stabilească criteriile de performantă, obiectivele și atribuțiile care trebuie îndeplinite de  administratorul SC. Sinaia Forever SRL și să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia,  contractul de administrare/mandat.

În continuare,  se procedează la  vot secret și se înmânează buletinele de vot care cuprind numele si prenumele administratorului propus si optiunea  ”da” sau  ”nu”.

În urma votului secret, se obțin 12 voturi ”pentru” numirea dnei Drăcea Petruța în funcția de administrator SC. Sinaia Forever SRL.

Președintele de ședință  supune  aprobării proiectul de hotărâre sus menționat în totalitate care se aprobă în unanimitate.

Se trece la pct. 2 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia, asupra terenurilor pădure în suprafață de 3409 mp. nr.cad.25495 CF nr. 25495 și de 2282 mp. nr.cad.23621 CF nr. 23621, situate în orașul Sinaia, UP IV- UA 1% T 24, PD 207, județul Prahova.

Președintele de ședință  propune neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului local asupra terenurilor pădure.

Supus la vot,  proiectul de hotărâre sus menționat se aprobă cu 12 voturi ”pentru” cu amendamentul făcut de presedintele de sedinta.

Urmează pct. 3 –  Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 3, parter+mansardă, nr. cad. 21620-C1-U3, împreună cu suprafețele indivize, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667.
Președintele de sedință propune neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului local asupra imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 3. Supune aprobării poiectul de hotărâre sus menționat care se aprobă cu 12 voturi ”pentru” cu  amendamentul propus.

Întrucât  punctele de pe ordinea de zi inițială s-au  epuizat, se trece la punctul înscris pe ordinea de zi suplimentară, respectiv Proiectul de hotărâre privind reducerea numărului minim de locuri de parcare din contractul de concesiune nr.24159/19.08.2021 și actele adiționale nr.1/14268 din 17.05.2022, nr.2/22188 din 17.08.2022 și 3/4451 din 17.02.2023, pentru terenul în suprafață de 9528 mp. situat în Sinaia, Calea Brașovului nr.50.

Dl. Cons. Marcoci Constantin sesizează că este o eroare de redactare în raportul  de specialitate si în referatul de aprobare unde apare data de 04.05.2023 în loc de 05.04.2023.

Președintele de sedință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 12 voturi ”pentru în forma prezentată.

Președintele de ședință le mulțumește membrilor Consiliului local  pentru participare si  declară închise lucările ședinței de astăzi la ora 15,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: iunie 6, 2023

Comments are closed.