Administrație Publică

Hotărârea nr.100 din data de 26.06.2023

iunie 27, 2023

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Având în vedere : 

– Referatul de aprobare nr.15561 din iunie 2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primar Vlad Oprea înregistrat sub nr.1043/05.04.2023;

– Raportul de specialitate înregistrat sub nr. nr.15563  din 19.06.2023, întocmit de Serviciul Buget şi Resurse Umane;

– Avizul comisiei de specialitate  a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
  • Legii 273/2006-privind finanțele publice  locale, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1) și (2), lit.b) și alin.(4), lit.a), art. 139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART. 1  Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    3.040.000 lei
Impozit venit din transferul prop.imob.din patrimomiul pers.(03.18.00)

Impozit clădiri persoane fizice  (07.01.01)

Impozit teren persoane juridice (07.02.02)

Venituri din taxa de promovare a localitatii (12.07.00)

Venituri din impozit pe spectacole (15.01.00)

Venituri din taxa salvamont  (15.50.00)

Venituri din taxă autorizatii constructii (16.50.00)

Venituri din dividende de la societati comerciale (30.08.03)

Venituri din taxe evidenta populatiei(33.50.00)

Venituri din încasări amenzi circulatie (35.01.00)

Venituri din vanzarea unor bunuri(39.07.00)

50.000 lei

400.000 lei

60.000 lei

300.000 lei

5.000 lei

70.200 lei

1.000.000 lei

1,084.600 lei

5.000 lei

10.000 lei

55.200 lei

    II. CHELTUIELI : 3.040.000 lei
Cap.55.02 »DOBÂNZII «

1.    Titlul II  Bunuri și servicii

Comisioane  bancare (20.24.02)

20.000 lei

 

20.000 lei

 

Cap.65.02 »INVAȚĂMÂNT«

1.    Titlul XV- Active nefinanciare (71.01.30)

Lucrari rețele exterioare si instalații Colegiul Mihail Cantacuzino

 

400.000 lei

 

400.000 lei

Cap.67.02 »CULTURA RECREERE RELIGIE«

1.    Titlul VI  Transferuri curente (51.01.01)

 

2.Titlul XXI Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (85.01.01)

0 lei

+13.050 lei

-13.050 lei

   Cap.70.02 »SERVICII DEZV.ȘI LOCUINȚE «

1.Titlul XV- Active nefinanciare (71.01.30)

Studii si Proiecte 70.50.00.71.01.30=400.000 lei

2.Titlul II  Bunuri si servicii

70.06.00.20.01.03 = 150.000 lei

70.03.01.20.01.03 = 60.000 lei

70.03.01.20.01.04 = 10.000 lei

620.000 lei

400.000 lei

220.000 lei

 

Cap.84.02»TRANSPORTURI  »

1.Titlul XV- Active nefinanciare (71.01.30)

    Reparații capitale străzi

2.000.000 lei

 

2.000.000 lei

  1. BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
    I. VENITURI :    0 lei
Venituri din vanzarea unor bunuri 0 lei
    II. CHELTUIELI : 0 lei
   Cap.66.10 » SANATATE «

1.    Titlul I – Cheltuieli salariale

 

  2.Titlul XXI Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0

+10.890 lei

-10.890 lei

2. BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

    I. VENITURI :    15.000 lei
Venituri din alte activități (33.50.00) 15.000 lei
    II. CHELTUIELI : 15.000 lei
   Cap.67.10 » CULTURĂ RECREERE RELIGIE «

1.Titlul II – Bunuri și servicii

 

15.000 lei

      ART.2  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse

Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

     Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin

intermediul  Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ si  Administrație Publică, Serviciului

Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.100 în format pdf AICI

Last modified: iunie 27, 2023

Comments are closed.