Administrație Publică

Dispoziţia nr. 251 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată din 07.07.2023

iulie 7, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Vineri, 07.07.2023, ora 13,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndata,  care se va desfașura în format electronic, prin intermediul  platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare și în folosință cu titlu gratuit, către ENGIE România S.A., pe toată durata de existență a acestora, a unor conducte de alimentare cu gaze naturale, situate în zona Badea Cârțan – 1 Mai, Walter Mărăcineanu – Aleea Kușadasi, Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cârțan, Walter Mărăcineanu, oraș Sinaia, județul Prahova, conform protocolului de predare-preluare din anexa 1.
  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia, asupra terenului pădure în suprafață de 700 mp., situat în intravilanul orașului Sinaia, Județul Prahova, UP IV Valea Izvorul Dorului UA 1A%.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: iulie 7, 2023

Comments are closed.