Administrație Publică

Hotărârea nr.102 din data de 07.07.2023

iulie 12, 2023

Privind aprobarea transmiterii în administrare și folosință cu titlu gratuit, către Engie Romania S.A., pe toată durata de existență a acestora, a unor conducte de alimentare cu gaze naturale situate în zona Badea Cȃrţan-1 Mai, Walter Mărăcineanu- Aleea Kuşadasi, Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cȃrţan, Walter Mărăcineanu, oraș Sinaia, jud. Prahova, conform protocolului de predare-preluare din anexa 1

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 1991 /06.07.2023 întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care propune aprobarea transmiterii în administrare și folosință cu titlu gratuit, către Engie Romania S.A., a conductei de alimentare cu gaze naturale de RP de PE100 SRD11 DN 180 mm, în lungime de 153,90 ml, conducta  RP DN 63 mm în lungime de 4,20 ml,  conducta  RP DN 180 mm în lungime de 155,20 ml, respectiv conducta  RP din PE DN 200 mm în lungime de 30,90 ml, situate în zona Badea Cȃrţan-1 Mai , Walter Mărăcineanu- Aleea Kuşadasi, Avram Iancu, 1 Mai, conform protocolului de predare-primire din anexa 1;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 1992 /06.07.2023;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– Autorizația de construire nr. 39/29.09.2020 pentru PROIECT “NOCO 2 –CALE PENTRU PIETONI “ –construire pasarele pietonale strada Badea Cȃrţan – 1 Mai şi strada Walter Mărăcineanu – Aleea Kuşadasi, reabilitare trasee pietonale existente, modernizare trasee pietonale existente şi iluminat public.

– Autorizația de construire nr. 40/06.07.2023 pentru DEVIERE REŢEA DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE – STRADA BADEA  CÂRŢAN INTERSECŢIE  CU DRUM NATIONAL (DN1)  PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI “NOCO 2 –CALE PENTRU PIETONI “ – construire pasarele pietonale strada Badea Cȃrţan – 1 Mai şi strada Walter Mărăcineanu – Aleea Kuşadasi, reabilitare trasee pietonale existente , modernizare trasee pietonale existente şi iluminat public.

– Procesele verbale nr. 1, 2 și 3/2023 de recepție tehnică a conductelor de alimentare cu gaze naturale de RP de PE100 SRD11 DN 180 mm, în lungime de 153,90 ml;  RP DN 63 mm în lungime de 4,20 ml; RP DN 180 mm în lungime de 155,20 ml; RP din PE DN 200 mm în lungime de 30,90 ml, situate în zona Badea Cȃrţan-1 Mai , Walter Mărăcineanu- Aleea Kuşadasi , Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cȃrţan, Walter Mărăcineanu;

– art. 190, lit. a) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările şi completarile ulterioare;

În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), d), alin. (6) lit. a), alin. (1) lit. n), art. 287, art. 297 și  art. 349, coroborate cu    art. 139 alin (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă transmiterea în administrare și folosință cu titlu gratuit, către Engie Romania S.A., pe toată durata de existență a acestora, a următoarelor  conducte de alimentare cu gaze naturale, în valoare totală de 194.123,01 lei (fără TVA),  situate în zona Badea Cȃrţan – 1 Mai, Walter Mărăcineanu- Aleea Kuşadasi,  Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cȃrţan, Walter Mărăcineanu, oraș Sinaia, jud. Prahova,

conform protocolului de predare-preluare din anexa 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre: 

  • conducta RP de PE100 SRD11 DN 180 mm, în lungime de 153,90 ml,
  • conducta RP DN 63 mm, în lungime de 4,20 ml,
  • conducta RP DN 180 mm, în lungime de 155,20 ml,
  • conducta RP din PE DN 200 mm, în lungime de 30,90 ml.

ART.2. – Aprobă Protocolul de predare – preluare a conductelor menționate la art. 1, conform anexei 1.

ART.3. – Împuterniceşte Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze Protocolul de predare – preluare, anexă la prezenta hotărâre. 

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru. 

ART.5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia,  Serviciului Urbanism și Cadastru și Engie Romania S.A.

Vezi HCL nr.102 în format pdf AICI

Last modified: iulie 12, 2023

Comments are closed.