Administrație Publică

Hotărârea nr.103 din data de 07.07.2023

iulie 12, 2023

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 700 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Jud. Prahova, UP IV Valea Izvorul Dorului UA 1A%

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1863 din 29.06.2023 al d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 700 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Jud. Prahova, UP IV Valea Izvorul Dorului UA 1A%.

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 1864 /29.06.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al orașului Sinaia;

Văzând înștiințarea nr. 327/12.06.2023 a Biroului Individual Notarial Costea Andra Ioana din Sinaia, înregistrată la Primăria orasului Sinaia cu nr. 14950/12.06.2023, prin care solicită exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 700 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Jud. Prahova, UP IV Valea Izvorul Dorului UA 1A%, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

În conformitate cu art. 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.g) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:   

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 700 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Jud. Prahova, UP IV Valea Izvorul Dorului UA 1A%, la prețul total de 3500 euro (5 euro/mp);

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia,  Serviciului Urbanism și Cadastru și dlui. Petrescu Doru Ionuț.

Vezi HCL nr.103 în format pdf AICI

Last modified: iulie 12, 2023

Comments are closed.