Administrație Publică

Dispoziția nr.261/19.07.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinară de îndată din 20.07.2023

iulie 20, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(2), lit. a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Joi, 20 iulie 2023, ora 15,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndata  care se va desfașura în format electronic prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea proceselor verbale ale ședintelor Consiliului Local al Orasului Sinaia din lunile mai si iunie 2023;
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ;

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării  la Planul Național de Redresare si Reziliență, pentru apelul de proiecte   „PNRR/2023/C13/MMSS/I4 – Centre de Zi de Asistenta si Recuperare pentru persoane varstnice; Componenta 13 Reforme Sociale – Investitia I4 Crearea unei retele de Centre de Zi de Asistenta si Recuperare pentru Persoane Varstnice”, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construire centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice în Orașul Sinaia, Județul Prahova”;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiţii “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: iulie 20, 2023

Comments are closed.