Administrație Publică

Hotărârea nr.105 din 20.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

iulie 21, 2023

Având în vedere referatul de aprobare  nr.18110 din 17 iulie 2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.18111 din 17 iulie 2023  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023;

Văzând avizul   comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și  a Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale, modificată si completată;

În conformitate cu prevederile  art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizionala în administrația publică, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. l.  Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    22.000 lei
Venituri din vânzarea unor bunuri (39.07.00) 22.000 lei
    II. CHELTUIELI : 22.000 lei

 

Cap.51.02 ”AUTORITĂȚI PUBLICE”

          Titlul XV – Active nefinanciare (71.01.30)

Achiziție echipament IT -50.000 lei

    

-50.000 lei

-50.000 lei

 

Cap.67.02 ”CULTURA, RECREERE, RELIGIE ”

          Titlul XV – Active nefinanciare (71.01.30)

Achiziție și montaj locuri de joacă pentru copii și mobilier urban

-130.000  lei

                                                                                            

   –130.000 lei

 

 

-130.000 lei

 Cap.70.02 ”SERVICII DEZVOLTARE ȘI LOCUINȚE”

Titlul XV- Active nefinanciare (71.01.30)

Studii și proiecte 70.50.000.71.01.30=252.000 lei

 

252.000 lei

252.000 lei

Cap.74.02 ”PROTECȚIA MEDIULUI ”

Titlul XV – Active nefinanciare (71.01.30)

Platforme supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor

74.05.01.71.01.30=-50.000 lei

 

-50.000 lei

-50.000 lei

        ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse

Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

        ART.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia și  Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: iulie 21, 2023

Comments are closed.