Administrație Publică

Dispoziția nr.264/21.07.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință ordinară de îndată din 27.07.2023

iulie 26, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Joi, 27 iulie 2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință ordinară care se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Orașului Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din 07 iulie și 10 iulie 2023;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Dezvoltarea integrata a domeniului schiabil Sinaia”;
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere prevăzută la art.1 din HCL. nr. 71/12.05.2023 referitoare la aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 20.000.000 lei contractata de către SC. Transport Urban Sinaia SRL pentru obiectivele de investiții :”Instalație  de transport pe cablu tip Teleschi Lăptici” și ”Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului”, cu spațiile de servicii aferente.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia și a serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor, onorariilor pentru cursurile desfășurate la Centrul Cultural Carmen Sylva, de profesori și instructori, cu elevi și seniori, precum și contribuția seniorilor participanți la călătoriile culturale organizate;
 6. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor de călătorie, a tarifelor de abonament și abonament pentru pensionari, pentru serviciul de transport rutier public de persoane, efectuat de SC. Transport Urban Sinaia SRL.;
 7. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate din actul constitutiv al SC. Sinaia Forever SRL cu codurile CAEN 0210 – silvicultură și alte activități forestiere și 0220 – Exploatare forestieră ;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL.87/2023 prin completarea  capitolului V – Contravenții, Sancțiuni din Regulamentul privind comercializarea produselor și serviciilor de piață în orașul Sinaia ;
 9. Proiect de hotărâre privind completarea listei parcărilor publice din Orașul Sinaia, administrate de către SC.Transport Urban SRL, ajustarea tarifelor și stabilirea programului de funcționare al parcărilor;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din HCL. Nr. 147/18.09.2020 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 11, bl. 9B, parter, ap. 1, către dl. D.F.D ;
 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et. 1, ap. A.S.1.6., către Dl. A.N.F ;
 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et. 2, ap. A.S.2.6., către dna. M.O;
 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et. 1, ap. A.S.1.8., către dna. H.G.I.;
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Bădăran, reprezentantul orașului Sinaia, să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”:
 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere pentru contractul de închiriere nr.17081/31.07.2013
 16. 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice fază PT+DDE – având ca obiect continuarea lucrărilor „Construire Spital Orășenesc Sinaia”
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA1400 ÎN ORAȘ SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.98/22.05.2023 privind aprobarea Proiectului ” Sinaia 3.0.Educație.Social.Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunoștință publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: iulie 26, 2023

Comments are closed.