Administrație Publică

Hotărârea nr.125 din 03.08.2023

august 4, 2023

 

Pentru completarea și modificarea  Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.106/20.07.2023  privind  aprobarea participării la Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru apelul de proiecte „PNRR/2023/C13/I4 Construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea serviciilor sociale a 71 de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, Componenta C13 Reforme Sociale, Investitia I4. Crearea unei rețele de Centre de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice” și a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

”Înfiintarea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia, județ Prahova (8810 CZ – V – I) , cu o capacitate totală de 75 de locuri – prin Construire centru de zi pentru persoane vârstnice, parcare, împrejmuire, branșamente utilități și organizare de șantier”

Având în vedere:

– Adresa nr. 179/CE/31.07.2023 Proiect nr. 121 a Comisiei de Evaluare  a proiectului de înfiintare a unui Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia, în care se solicită completarea         Hotărârii  Consiliului Local Sinaia nr.106/20.07.2023  ;

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 2274/03.08.2023;

– Raportul de specialitate nr. 2275/03.08.2023  întocmit de Biroul Investiții și Achiziții prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.106/20.07.2023 ;

– Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 132/28.07.2010 privind înființarea Serviciului Public de Asistență Socială ca serviciu public în subordinea Consiliului Local;

– Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 77/2019 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, în care este inclusă și Direcția de Asistență Socială;

– Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 201 din 3 noiembrie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială

– Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 14/2022 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, în care este inclusă și Direcția de Asistență Socială;

– Certificatul de Acreditare seria AF nr. 006272 prin care Primăria Orașului Sinaia, prin Direcția de Asistență Socială, este autorizată să acorde servicii sociale pe perioada nedeterminată;

Văzând Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice;

În conformitate cu prevederile  art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a) și lit. e), art. 139 alin. (1), alin. (3)  lit. a) și coroborat cu art. 196 alin. (1), lit. a)  din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

           HOTĂRĂȘTE:

Art.I.  După art.10 din Hotărârea Consilliului local nr. 106/20 iulie 2023, se introduc doua noi articole care vor avea următorul cuprins :

”Art.101. – Aprobă înființarea serviciului public social „Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia, județ Prahova, cu o capacitate totală de 75 de locuri”, cod 8810 CZ – V – I,  cu sediul în Sinaia, Strada Spitalului nr.2, care va funcționa în clădirea  ce se va construi în acest scop, centru echipat și dotat pentru 50 de persoane vârstnice pe zi, care beneficiază de serviciile acestuia, cu echipa mobil de îngrijire la domiciliu pentru 25 de persoane vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliul cu adresă în orașul Sinaia, amplasament conform extras cărții funciare numărul 25426, cu suprafață totala a terenului de 20 110 mp, în intravilanul orașului. ”

”Art. 102. Aprobă elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat „Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia, județ Prahova (8810 CZ – V – I) , cu o capacitate totală de 75 de locuri”, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sinaia, cu respectarea modelului-cadru prevăzut în anexa 2 la Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, a legislației specifice, a convențiilor internaționale ratificate prin lege și a celorlalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și a standardelor minime de calitate aplicabile, precum și a prevederilor din Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice referitoare la criteriile de selecție a beneficiarilor eligibili și activitățile specificate la secțiunea 1.3. din Ghid, inclusiv implementarea managementului de caz în cadrul serviciului social dezvoltat și organizarea de echipa mobilă de îngrijire la domiciliu.”

Art.II. Se modifica Art. 12 din Hotărârea Consiliul Local nr. 106/20.07.2023 care  va avea următorul conținut :

”Art.12. – Prezenta  hotărâre va fi comunicată prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget si Resurse Umane, Biroului Investiții și Achiziții, Serviciului Urbanism și Cadastru și Direcției de Asistență Socială.”

Art. III. Restul articolelor din Hotărârea Consiliul Local nr. 106/20.07.2023, rămân neschimbate.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

 

Last modified: august 4, 2023

Comments are closed.