Administrație Publică

Hotărârea nr.126 din 23.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

august 24, 2023

Având în vedere referatul de aprobare  nr.20766 din 17 august 2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.20767  din 17.08.2023  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023;

Văzând  raportul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local;

În baza Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 precum și  a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale, modificată si completată;

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul art.129, alin.(1) și (2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

  ART. l  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 astfel:

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    560.000 lei
Impozit venit din transferul prop.imob.din patrimomiul pers.(03.18.00)

Impozit transport persoane juridice  (16.02.02)

Venituri  din taxă autorizatii construcții  (16.50.00)

Venituri din taxa eliberare certificate fiscale (34.02.02)

Venituri din încasări amenzi mediu, inspecție comerciala (35.50.00)

Venituri din încasări amenzi circulație (35.01.00)

Venituri din vanzarea unor bunuri(39.07.00)

25.000 lei

55.000 lei

100.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

30.000 lei

340.000lei

    II. CHELTUIELI : 560.000 lei
Cap.65.02 ”INVAȚĂMÂNT”

1.                  Titlul XV- Active nefinanciare (71.01.30)

Lucrări de amenajări interioare școlii

205.000 lei

 

205.000 lei

   Cap.70.02 ”SERVICII DEZV.ȘI LOCUINȚE”

1.Titlul XV- Active nefinanciare (71.01.30)

Studii si Proiecte 70.50.00.71.01.30=100.000 lei

100.000 lei

100.000 lei

Cap.84.02 ”TRANSPORTURI”

1.Titlul II- Bunuri și servicii

    Reparații curente străzi- 185.000 lei

Prest.servicii 70.000 lei

255.000 lei

 

255.000 lei

  1. BUGETUL CREDITELOR INTERNE
    I. VENITURI :    0 lei
Sume aferente creditelor interne (41.07.02.01) 0 lei
    II. CHELTUIELI : 0 lei
   Cap.66.07 ”SANATATE”

Titlul XV- Active nefinanciare (71.01.30)

 Construire spital orățenesc Sinaia

-2.000.000 lei

-2.000.000 lei

   Cap.70.07 ”SERVICII DEZV. ȘI LOCUINȚE «

Titlul X Proiecte cu finanțare  din fonduri externe nerambursabile  Sinaia 3.0

 Cheltuieli neeligibile 58.01.03

2.000.000 lei

2.000.000 lei

 ART.2  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului orașului Sinaia.

ART.3. – Prezenta hotarare va fi comunicata  prin Compartimentul Juridic, Contencios-Asministrativ și Administrație Publică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, și Serviciului Buget si Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: august 24, 2023

Comments are closed.