Administrație Publică

Hotărârea nr.127 din 23.08.2023 Privind aprobarea și depunerea spre finanțare a proiectului cu titlul” Îmbunătățirea infrastructurii digitale a Spitalului Orășenesc Sinaia” în cadrul apelului de proiecte PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ,  COMPONENTA 7  – Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice și a cheltuielilor legate de proiect

august 24, 2023

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 2.489/23.08.2023;

– Raportul de specialitate nr. 2.490/23.08.2023 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii digitale a Spitalului Orășenesc Sinaia” în cadrul apelului de proiecte PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ,  COMPONENTA 7  – Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice și a cheltuielilor legate de proiect

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza:

Ordinului Ministrului Sănătății nr. 2.299/2023 – Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 7  – Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

În conformitate cu art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publică locală;

În temeiul art.129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d)  art. 139 alin. (3), lit. e), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  Se aprobă proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii digitale a Spitalului Orășenesc Sinaia” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C7 – Tranformare digitală – Investiția I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția I1.3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice. 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii digitale a Spitalului Orășenesc Sinaia”, în cuantum de 1.477.980,00 lei (inclusiv TVA), din care 1.234.000,00 lei valoare eligibilă nerambursabilă, fără TVA.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Orașului Sinaia, în valoare de 9.520,00 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii digitale a Spitalului Orășenesc Sinaia”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Orașului Sinaia. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării.

Art. 6. Se certifică valoarea de 18.922 pacienți, prevăzută în  Anexa 1 – cererea de finanțare ca reprezentând numărul de prezentări în ambulatoriu în anul 2019, valoarea pentru care se va depune următorul document ”Raport de activitate medicala 2016 – 2022”. 

Art. 7. Se aprobă modelul de Acord de parteneriat, conform anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 8. Se împuternicește primarul orasului Sinaia  dl. Vlad Gheorghe Oprea sau viceprimarul orașului Sinaia dl.Gheorghe Bădăran, sa semneze contractul de finantare precum si toate actele care au legatura cu procesul de scriere, depunere, contractare si implementare a Proiectului, în numele U.A.T. Oraș Sinaia și al Spitalului Orășenesc Sinaia.

Art. 9. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane, Biroul Investiții și Achiziții și Spitalul Orășenesc Sinaia.

Art.10  Prezenta hotărâre și va fi adusă la cunoștință publică si comunicata de Secretarul general al orașului prin Competimentul juridic, contencios administrativ și administratie publică: Instituției Prefectului judetului Prahova, Ministerului Sănătatii, Primarului Orasului Sinaia, Spitalului Orășenesc Sinaia, Serviciului Buget si Resurse Umane, Biroului Investiții și Achiziții și Serviciului Politici Publice din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Orașului Sinaia .

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: august 24, 2023

Comments are closed.