Administrație Publică

Hotărârea nr.128 din 23.08.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiţii “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”

august 24, 2023

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare al d-lui Primar nr. 2453 din 21.08.2023;
  • Raportul de specialitate cu nr. 2454 din 21.08.2023;
  • Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

–           art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A, cu modificările şi completările ulterioare;

–           art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 art.44, alin(1) privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si art. 139, alin. 3, lit. e),coroborat cu  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă documentația tehnico – economică actualizată fază Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, judetul Prahova” – continuare lucrări, modificare soluție și actualizare proiect autorizat cu cu AC nr. 83 /11.11.2022. 

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova” conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

ART.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează valabilitatea Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 107 din 20.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiţii “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”.

ART.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Județului. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget și Resurse Umane, Biroului Investiții și Achiziții Publice, Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A. și se va afișa pe site-ul propriu.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: august 24, 2023

Comments are closed.